@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

ISANG BAGONG SIMBAHAN

 

 Tinawag Upang Maging Ganap.

 

 Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay kaganapan ng buhay. Ang kaganapan ng buhay para sa Katoliko ng Bataan ay mararating sa pamamagitan ng landas ng kabanalan at kabayanihan. Ang pagtanggi o pagtalikod sa hamon ng kabayanihan at kabanalan ay tahasang pagtanggi sa kaganapan ng buhay.

 

Ang pagpapakabayani at pagpapakabanal ay gawaing nangangailangan ng buong buhay na pagsisikap at katapatan. Mula pagsilang hanggang kamatayan, bawat sandaling handog ng Panginoon ay dapat na ibuhos sa pangarap na maging bayani at banal. Ang gantimpala sa dulo ng paglalakbay na ito ay ang kaganapan ng buhay.

 

Mag-anak ang Punlaan at Landas

 

Ang simula ng landas ng mga bayani at banal ay nagsisimula sa mag-anak, itinataguyod ng mag-anak at naghahatid sa pakikibahagi sa mas malaking mag-anak na magkakapitbahay, magkakababayan at magkakapatid sa iisang daigdig.

 

Mula sa katekesis ng mag-anak, ang batang bayani at banal ay hinuhubog sa paaralan. Ang katekesis naman sa paaralan ay dapat na maghatid sa kabataan sa pakikibahagi sa buhay ng parokya. Ang bawat kaanib sa parokya ay dapat na isapuso ang ugnayan sa iba pang parokya ng diyosesis pati na rin ang ibang diyosesis sa kapuluan at sa ibang bahagi ng mundo.

 

“Tatlong Paa”

 

Kung ang landas ng kabayanihan at kabanalan ang daan patungong kaganapan ng buhay, ang landas  naman ng kabayanihan at kabanalan ay mababagtas natin sa pamamagitan ng “tatlong paa” ng paglalakbay. Ang “tatlong paa” na babagtas sa landas ng kabayanihan at kabanalan ay ang buhay panalangin, buhay paghubog at buhay pagtatalaga.

 

Ang buhay panalangin na kailangan nating isabuhay ay ipinagdiriwang  sa pamamagitan  mga sakramento ng pagsisimula--binyag, Eukaristiya at kumpil; sa mga sakramento ng pagpapagaling--pagbabalik loob at pagpapahid ng langis; at sa mga sakramento ng paglilingkod--kasal at banal na orden. Dagdag sa liturhiya ng Simbahan, ang buhay panalangin ng mga bayani at banal ay dapat na dinidilig din ng panalangin sa tahanan, kapitbahayan at panalanging personal o pagninilay.

 

Matapos hubugin sa paaralan, ang mga kabataan o may gulang na Katoliko ay hinuhubog ng parokya sa pamamagitan ng maraming talatuntunan ng paghubog. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng Parish Renewal Experience, Christian Life Program, Neo Catechumenal Way, Cursillo o Alagad. Ang mga paghubog na ito ay biyaya ng Espiritu Santo para sa ating simbahan. Kinikilala natin ang biyayang kaloob ng mga paghubog na ito para sa kapakanan ng mga nangangarap maging bayani at banal. Matapos dumaan sa panimulang paghubog, ang binhi ay handa na sa mas mataas pang paghubog ng Katoliko sa buong diyosesis—PUSO, na maikling taguri sa “Puso ng Diyos, Puso ng Bataan, Pusong Bayani at Banal.

 

Ang buhay panalangin at buhay paghubog ay dapat na sabayan ng buhay pagtatalaga. Ang panalanging walang pagtatalaga ay walang bunga. Ang paghubog na walang pagmamalasakit sa kapwa ay walang halaga. Sa pamamagitan lamang ng pagtatalaga ng sarili at pagmamalasakit sa kapwa tunay nating maipakikita na ang buhay panalangin at paghubog ay totoo at dalisay.

 

Ang KRISMA

 

Ang paraan upang mapayabong ang buhay panalangin, paghubog at pagtatalaga ay ang KRISMA na maikling taguri sa “Kristiyanong Magkakapitbahay”. Ang sinumang Katoliko na dumaan na sa paghubog ng PUSO, may mulat at buhay na pagpapahalaga sa mga sakramento at handang magtalaga ng sarili para sa Diyos at kapwa ay handa ng umanib sa Krisma. Ang ugnayang ito ay maaaring isang pangkat ng magkakapitbahay o kaya naman ay isang pangkat na bagamat hindi magkakapitbahay, ay mayroon namang pinagkakaisahan tulad ng pinag-aralan, hanapbuhay, gulang o apostolado sa simbahan.

 

Ang bawat Krisma ay ipapangalan sa isang santo o santa ng Simbahan. Magtitipon ang mga kaanib ng Krisma minsan sa isang linggo sa isang araw na maluwag para sa mga kaanib. Ang lingguhang pulong na ito ay tatawaging “Pulong Panalangin, Paghubog at Pagtatalaga”. May daloy ng lingguhang pulong na magmumula sa Komisyon ng Diyosesis Para sa Bayanihan at Kabayanihan. Ang bawat pulong ay dapat na may sangkap na panalangin sa pamamagitan ng pagbasa sa Ebanghelyo; may sangkap na paghubog sa pamamagitan ng pagbasa mula sa katuruan ng Unang Sinodo ng Balanga; at may sangkap na pagtatalaga sa pamamagitan ng Alay Galing sa Pagpapakasakit o AGAP.

 

Ang bawat Krisma ay maliit na pamayanang Kristiyano. Sa bawat Krisma ay dapat na matagpuan ang buhay panalangin, paghubog at pagtatalaga. Matapos pumili ng isang Ate

o Kuya na siyang mamumuno sa Krisma, marapat na pumili rin ng isang lingkod sa panalangin, isang lingkod sa paghubog at isang lingkod sa pagtatalaga. Ang tatlong lingkod na ito, sa ilalim na pamumuno ng Ate o Kuya, ay magtutulungan upang mapadaloy ang lingguhang pulong. Ang lahat naman ng Ate o Kuya ng lahat ng Krisma sa buong diyosesis ay dapat na dumalo sa buwanang pulong sa pamamatnubay ng Obispo o sinumang kanyang italaga.

 

 

 

Ang AGAP

 

Ang buhay na Krisma ay dapat na maging kasangkapan para sa pagpapanibago ng lipunan. Ang Mabuting Balita ni Kristo ay handog hindi para sa atin kundi para sa buhay at kabuhayan ng lipunan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa. Ang paraan upang maisabuhay ang misyong ito “para sa buhay ng mundo” ay AGAP.

 

Ang Alay Galing sa Pagpapakasakit ay bunsod ng ating pagpapahalaga sa pangangailangan ng ating panahon na sariwain ang diwa ng pagpapakasakit. Makasarili ang udyok ng panahon. Masarap na buhay ang tukso ng panahon. Walang bayani at banal na sarili lamang ang pinahahalagahan. Walang bayani at banal na tanging sarap at ginhawa lamang ng buhay ay hinahanap. Ang diwa ng pagpapakasakit ay hindi bunsod ng pagpapahirap sa sarili; bagkus ay galing sa dalisay na paglimot sa sariling ginhawa alang-alang sa kapwa tao. Ang buod ng pagpapakasakit ay hindi pagsupil sa sarili kundi pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ito ang pinagmumulan ng AGAP—pag-ibig.

 

Ang AGAP ay isang alay na bukal sa loob. Hindi ito sapilitan. Hindi rin ito kabayaran sa biyayang natanggap. Hindi ito suhol upang may mas malaking bumalik na biyaya. Ito ay alay galing sa puso na walang hinihintay na kapalit o alay bagamat ako man ay dumaranas din ng karalitaan.

 

Ang iniaalay ng Agap ay KPK—kakayanan, panahon o kayamanan. Maaaring mag-alay ng kakayanan nang walang kabayaran; maaaring magbigay ng ilang oras ng paglilingkod o kaya ay maghandog ng salapi o perang kayamanan para sa kapakanan ng mga higit na nangangailangan.

 

Para sa salaping alay, ang ito ay dadalhin sa buwanang paghubog ng mga Ate o Kuya ng mga Krisma ng buong diyosesis. Ang lahat ng salaping AGAP ay tatanggapin ng IngatYaman ng diyosesis. Tatlong sangkapat (75%) ng Agap ng Krisma ay ibabalik sa

parokyang kanilang kinabibilangan samantalang ang natitira ay mananatili sa diyosesis para sa mga gawaing pastoral ng Simbahan. Ang mga dukha ang pangunahing dapat na makinabang sa Agap, ito man ay sa parokya o sa diyosesis. Itinatagubilin na gamitin ang Agap para sa mga gawaing kawang gawa at pagpapaunlad ng Bataan.

 

AGAP Para sa Bansa at Mundo

 

Sa panahong ayon sa kalooban ng Panginoon, ang sistema nawa ng “arancel” para sa pagdiriwang ng mga sakramento ng simbahan  ay maipatigil na at mapalitan na ng Agap mula sa mga Krisma ng parokya. Dalangin din na sa sandaling kaaya-aya sa Panginoon ay makatulong ang Diyosesis ng Balanga sa iba pang dukhang diyosesis sa Pilipinas o sa iba pang bansa, mula sa Agap ng mga Katoliko sa Bataan.

 

Bagong Simbahan

 

May bagong anyo ang Simbahang umuusbong sa Bataan. Ito ay Simbahang Bayan ng Diyos na humirang sa atin sa kaganapan ng buhay. Ito ang Simbahan ng taumbayang bayani at banal na magkakaagapay na naglaklakbay sa buhay panalangin, paghubog at pagtatalaga; pinagbuklod bilang mga Kristiyanong Magkakapitbahay na namumuhay ayon sa batas ng pag-ibig at nag-aalay mula sa sama-samang pagpapakasakit upang ang mundo ay magtamo ng bagong buhay kay Kristo.

 

Sa Bataan, ang bawat Katoliko ay HERO!

 

Mula sa Katedral ng San Jose, Setyembre 28, 2006, Kapistahan ni San Lorenzo Ruiz at mga Kasamang Martir

 

 

  

+SOCRATES B. VILLEGAS

         Obispo ng Balanga

      

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)