@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

sign

MAGBANTAY, MANINDIGAN, LUMABAN!

 

“Magpigil kayo sa sarili at magbantay sapagkat aali-aligid ang diyablo na inyong kaaway at gaya siya ng umaatungal na leong humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya na may matatag sa pananampalataya.” (I Pedro 5:8-9a).

 Sa pamamagitan ng mga salitang ito ng Apostol San Pedro, nais naming ipagpatuloy ang pagbibigay gabay sa inyo hinggil sa lumalaganap na pasugalan dito sa Bataan. Ang pasugalan sa Bataan ay parang “umaatungal na leong humahanap ng masisila”. Ang sugal ay panganib para sa atin. Ang sugal ay “diyablong aali-aligid” na dapat nating bantayan, labanan at sugpuin.

 Paano natin malalabanan ang pagsusugal at pagpapasugal?

Una, HUWAG MAGSUGAL! Ang pagsusugal ay maaaring maghatid sa atin sa pagkasugapa. Ang sugal ay maaaring sumira sa lipunan. Ang nagpapasugal ay nagsasamantala sa kahinaan ng nagsusugal na nangangarap ng biglang ginhawa at biglang yaman. Kasalanan sa Diyos ang maghanapbuhay sa pamamagitan ng pagpapasugal. Hindi ito marangal na hanapbuhay mula sa sariling pawis at pagsisikap (Genesis 3:17). Ang paghahangad na yumaman sa pamamagitan ng pananalo  sa sugal ay tanda ng katamaran.

 Ikalawa, HUWAG HUMINGI SA MGA PINUNO NG PAMAHALAAN. Ang buwanang sahod ng punong lalawigan o punong lungsod ay halos tatlumpung libong piso lamang. Ang buwanang sahod ng punong bayan ay mahigit lamang dalawampung libo. Ang barangay chairman ay sumasahod lamang ng apat hanggang pitong libong piso. Kapag humingi tayo sa mga pinuno ng pamahalaan, tiyak na hindi nila ito makukuha sa sariling buwanang sahod na tunay na maliit. Nang dahil dito, nangangailangan silang maghanap ng mapagkukunan ng pambigay sa mga nakikiusap. Alam ba ninyo na ang mga pamahalaang bayan at pamahalaang panglalawigan ay nakakatanggap ng bahagi ng tubo sa small town lottery? Kung iiwasan natin ang paghingi sa pamahalaang bayan at pamahalaang panlalawigan, hindi na kakailanganing pang tumanggap ng pera galing sa legal na sugal! Walang hihingi sa politiko! Tulungan natin silang manatiling malinis at marangal! Ang paghingi sa polotiko ay panunukso sa kanila upang magkasala!

 At sa huli, HUWAG MATAKOT! (1 Tim 1:7) Huwag magbulag-bulagan. Huwag magbingibingihan! Makiramdam! Magmasid! Ipaalam ninyo sa inyong mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang mga pasugalan sa inyong kapitbahayan! Ipinapayo namin na magbuklod tayo at pumili ng mga lider simbahan upang manguna sa paglaban sa pasugalan. Kapag nagkaisa tayo, ang diyablong umaatungal at aali-aligid ay matatalo natin. Hindi tama ang manahimik kung may kamaliang nangyayari sa lipunan. Ang sugal ay masama. Hindi tayo dapat na masanay sa bisyong ito. Ang kasalanan ay hindi lamang ang masamang ginagawa. Ang kasalanan ay yaon ding mabuting dapat gawin na hindi natin ginagawa (James 4:17).

 Sa tatlong panawagang ito: Huwag magsugal! Huwag humingi sa politiko! Huwag matakot! Magkaisa tayo sa paninindigan sa kabanalan at kabutihan para sa bayan at sa kapakanan ng ating mga kabataan! Sabayan natin ang sama-samang pagkilos na ito ng sama-samang panalangin sa pagpapanumbalik ng karangalan sa Bataan na unti-unting nasisira dahil sa talamak na sugalan!

 Kaisa ng Obispo ng Balanga, Kami ang inyong mga pinuno ng iba’t ibang Kristiyanong Simbahan sa buong Bataan ay nakalagda sa panawagang ito.

 

Ikalabing isa ng Hunyo, 2006

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)