@ 2007 Diocese of

Bishop Soc

Home

ANG NAZARETH PILGRIMAGE

 

Ano ang Nazareth Pilgrimage?

 

Si San Jose ang bukod tanging nilalang na tinawag na ama ng ating Panginoong Jesukristo. Si Jesus na “bugtong na Anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos” ay buong kababaang loob na napasailalim sa pagtataguyod at pagtatanggol ni San Jose.

 

Ang mga itinuturing na “lihim na taon” ni Jesus simula pa noong siya ay labindalawang taong gulang hanggang sa simula ng kanyang pangangaral ng kaharian noong siya ay halos tatlumpung taong gulang na, ay pinaniniwalaang ginugol sa patnubay nina San Jose at Santa Maria. Sa mga “lihim na taon” ng Nazareth, si Jesus ay umunlad sa “karunungan at edad at kagandahang loob sa paningin ng Diyos at ng mga tao” (Lk. 2:52).

 

Ang Nazareth pilgrimage ay pagpupugay ng bayan ng Diyos kay San Jose, amain ni Jesus. Ang Nazareth pilgrimage ay pagkakataon din upang pagnilayan natin ang pangangailangan ng kabataan ng Bataan para sa tunay na paghubog tungo sa karunungan at kagandahang loob.

 

Tinatawag itong pilgrimage, isang banal na paglalakbay sa ilalim ng anino ni San Jose. Kung paanong ang mga Israelita ay naglakbay sa ilang; kung paanong ang Panginoon ay nagpasan ng krus patungong kalbaryo; kung paanong ang Panginoong muling nabuhay ay nakilakbay sa mga alagad ng Emmaus-tayo man ay maglalakbay din sa iba't ibang pamayanang Kristiyano sa Bataan, maging simbahan, kapilya, paaralan o pagawaan, upang katulad ni Jesus tayo ay pasailalim sa kandili ni San Jose, mahubog sa pagsunod sa Diyos Ama nating lahat at matuklasan na ang tunay na kadakilaan ay nasa pagiging payak at dukha at nasa kababaan ng loob.

 

Ang ating taunang pag-akyat sa Bundok ng Samat ay isa ring anyo ng pilgrimage na unti-unti nang nagiging bahagi ng kamalayang Kristiyano sa Bataan. Ang Nazareth pilgrimage ay isang buong taong pagdalaw sa iba't ibang pamayanan sa diwa ng panalangin, pagninilay at sama-samang paghakbang kasama si San Jose.

 

Paano isasagawa ang Nazareth pilgrimage?

 

Isang maliit na relikya ng bahay ng Banal na Mag-anak sa Nazareth ang dadalaw sa ating mga pamayanan kasama ng isang icon na taglay ang larawan ni San Jose at ng Panginoong Jesus. Ang relikya ay pinatutunayan ng Roma na tunay na nagmula sa bahay ng Nazareth. Ang icon ay hindi lamang isang pangkaraniwang larawang guhit. . Ang icon ay guhit ng isang pari matapos ang mahabang pag-aayuno, panalangin at pagninilay sa katahimikan.

 

Kapag dumating na ang icon at relikya, marapat na nakatipon ang bayan ng Diyos upang magpugay. Darasaling sama-sama ang Panalangin sa Pagtanggap.

 

Mainam na habang kapiling ang relikya at icon ay mayroong panahon para sa pagkukumpisal at pagdiriwang ng banal na Misa.

 

Iminumungkahi rin na dasalin ng bayan ang Panalangin sa Pagbabantay bawat oras.

 

Kung ang pagdalaw ay aabutin ng dapit hapon o magdamag, mainam na magsagawa ng Taize prayer ang mga kabataan sa harap ng relikya at icon. Maaaring humalik sa relikya at icon ayon sa panahong nararapat. Maaari ring magkaroon ng maikling prusisyon habang inaawit ang Taize prayer.

 

Ang Panalangin Pamamaalam ay darasalin bago lumisan ang icon at relikya patungo sa susunod na pamayanang dadalawin.

 

Ano ang dapat gawin matapos ang pilgrimage?

 

Ang pilgrimage na ito ay dapat na pumukaw sa ating puso upang maisabuhay ang pangarap ng Bataan-HERO--Holiness through prayer and charity; Evangelization by all, for all, in all; Relationship of love; at Openness to receive and to give.

 

Mula sa karanasan ng panalangin, maging mulat nawa tayong lahat hindi lamang sa mga gawaing pansimbahan kundi higit sa lahat sa pagpapanibago ng lipunan.

 

Tayo na at simulan ang ating Nazareth pilgrimage….

 

 

 

The Nazareth Pilgrimage will start on September 8, 2007 at the Parish of Our Lady of the Pillar , Morong, Bataan, with a concelebrated Mass at 8:00 in the morning. The relic and icon will stay in the Vicariate of Our Lady of the Pillar until September 22. From September 22 until October 13, the pilgrimage will be in the Vicariate of San Pedro Verona. The Vicariate of Saint Dominic will hold the pilgrimage from October 13 to October 27. From October 27 to November 17, the icon and relic will be in the Vicariate of Saint Michael. From November 17 to 30, the pilgrimage will be in the parishes and schools in the City of Balanga.

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)