@ 2007 Diocese of

Bishop Stude

Home

Bagong Taon 2012

 

Pambungad:

 

Isang bata na dalawang taon ang gulang ay nagdasal. Ito ang kanyang pamgabing panalangin.

 

“Dear God, bless my mommy.

Bless my daddy.

Bless my brother and sisters.

Bless my friends.

Bless me too.” At kanya rin idinagdag “and please always take good care of yourself because anything happens to you, we are in big trouble. Amen.”

Buod:

Ano ang mga pangarap mo na natupad ngayong 2011? Ano ang mga pangarap na nais mong makamit ngayong darating 2012? Ano ang iyong panalangin sa Bagong Taon? Ano ang gustong-gusto mong maganap sa pagsapit ng 2012 para sa iyong sarili, sa iyong mga mahal sa buhay o para na rin sa iyong sambayanan?

Ang pangarap ng ating minamahal na Diocese of Balanga tulad ng isang ama na nagnanais ng shelter and schooling sa kanyang minamahal sa buhay. Nais ng isa ama mayroon siyang tahanan para sa kanyang pamilya. Pinagsisikapan niyang mabuti na ang kanyang mga-anak ay makapag-aral. At pangarap niya na sila ay makatapos.

Mithiin ng ating Diocese ay tahanan para sa ating mga pari at seminarista. At dahil dito pinagsisikapan nating mabuti na matapos ang ating Residencia Sacerdotal Diocesan Retirement Homes. Atin rin sinisimulan ang pagpapatayo ng ating Cathedral Rectory, pagbabago ng ating Chancery at pagsasaayos ng ating Cathedral Surroundings. Naisin ng ating Diocese na tuloy-tuloy ang pag-aaral ng ating mga kabataan sa ating Diocesan Schools. Kaya naman nagbukas tayo ng High School sa atin San Nicholas Catholic School sa Mariveles. Tayo rin ay magkakaroon ng annex building para sa ating Saint John Academy sa Dinalupihan. At pangarap natin na sa nalalapit na panahon tayo ay makapagbukas ng Colleges na pang Bachelor’s Degrees or Technological-Vocational para sa Blessed Regina Protmann, Holy Rosary Parochial Institute at sa Saint Peter of Verona. Atin rin tinatanaw ang pagtatayo ng Seminaryo sa dating Munting Tahanan. Ito ang ating mga pnanalangin.

At para sa ating Sambayan ng Diyos ang adhikain ng ating Diocese ay pangkahalatang paglulunsad at pagbubuo ng KrisMa. Upang ito mapasimulan at mag-ugat ng husto inatasan ng Diocese si Msgr. Antonio Dumawaual bilang Episcopal Vicar for KrisMa. Kasama niya sa lupon ay sina Fathers Lides Pomer at Noel Nuguid. Ito rin ang dahil kung bakit tayo naglunsad ng sipi tungkol sa mga pagninilay sa buong Simbang Gabi na ang kabuuan tema ay tungkol sa KrisMa.

Sa ating taong darating sikapin natin na ang pangarap at panalangin ng ating Diocese ay maykaroon ng katuparan. Sa kabila nito humiling o manalangin tayo ng tatlong bagay ngayong Bagong Taon. At sa ating kahilingan isama nating ang tiyak na tutulong sa atin, tiyak na makikinig at makikiusap para sa atin.

Sa katunayan siya ang ating ipinagdiriwang sa unang araw ng Bagong Taon. Kung paano ang atin buhay sa lupa ay nagsimula sa isang ina, simulant natin ngayon ang unang araw ng taong 2012 sa ating mahal na Ina sa Langit. Kung paano ang unang salita noong tayo ay sanggol o mga bata pa ay magsabi ng “nanay, o mommy o mama” gawin natin na ang unang salita sa pagpasok ng Bagong Taon ay “Mother Mary o Mahal na Ina.” At dahil dito itinakda ng ating Simbahan na ang unang araw, January 1, ay para sa ating Birheng Maria, bilang Ina ng Diyos, Ina ng Simbahan.

Kayan naman sa ating paghiling ng tatlong bagay isama natin at hilingin natin ang patnubay at pamamanhikan ng ating Mahal na Ina. Hindi ba’t bago tayo humingi o magpaalam sa ating mga ama tayo dumadaan sa ating mga ina? Bakit hindi natin gawin ngayon? Humiling tayo sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Birheng Maria para sa taong 2012.

Ano po ang ating nais makamit mula sa Diyos? Para sa akin ito ang nararapat para sa atin. Una ay nawa ang ating 2012 ay masaya. Hindi ba ganito tayo bumabati sa bawa’t isa “happy new year!” Hindi ba’t ito rin ang hangad at pangarap natin sa ating mga mahal sa buhay? Palagi nating sinasabi “basta masaya ka, handing akong magtitis.” Mayroon masaya kapag nakatutulong. Mayroon din masaya kapag nakakaisa. Masaya kapag narating ang nais mapuntahan o makamit ang nais makuha. Masaya kapag mayroon at hindi kinakapos. Masaya kapag maginhawa at walang karamdaman o mabigat na suliranin.

Subalit ang ganitong uri ng kasayahan o pagiging masaya ay nawawala o lumilipas. Ang kasayahan o pagiging masaya na dapat nating hilingin sa taong darating ay pagiging masaya sapagkat ang lahat ay nasa ayos, ang lahat ay nasa tamang lugar. Ang ibig sabihin ay “everything is in proper and right order. Everyone is in his or her right and moral disposition.” Kaya naman masaya sapagkat ang ating buong buhay ay ayon at nababatay sa kalooban ng Diyos. Ang ating kilos ay naaayon sa kautusan ng Diyos. Ang ating pag-uugali ay akma sa pamamaraan ng Diyos. Ang kasayahang ito ay dahil isinasabuhay natin ang aral at halimbawa nis Jesus. Sa pagiging masayang buhay ay pagsasagawa ng winika ng ating Mahal na Ina “narito ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi” (Lukas 1,38).

Ang bunga ng KrisMa ay kagalakan ng puso at kapanatagan ng buhay. Sa pagsasaayos ng mga magkakapitbahay bilang maliliit na sambayanan (basic ecclesial communities) higit nating silang nakikilala, matatanggap at matutugunan ang kanilang pangangailangan. Sila para sa ating hindi na lamang kapitbahay bagkus kasambahay, hindi lamang kakilala bagkus kapatid. At magiging totoo at tunay sa atin ang pahiwatig ng Inang Simbahan “in the Church no one is stranger.”

Ikalawa nawa ang atign 2012 ay masagana. Hindi ba’t ito ang pagbati “prosperous new year.” Marami tayong handa. Marami tayong pagsasaluhan. Subalit nararapat lang na tayo ay maingat sa ating pagkain. Dapat din natin ingatan ang ating katawan. Hindi dapat abusuhin ang ating kakayahan at kalusugan. Iwasan ang mga bagay na nakakasira at makakapinsala. Talikdan ang lahat ng mga gawaing masama at magiging daan ng pagkakasala.

Upang maging malusog ang ating kaluluwa nararapat lang na ating busugin ang sarili sa Salita ng Diyos at sa mga Sakramento. Manalangin at pagnilayan ang mga aral at halimbawa ni Jesus. Makibahagi sa mga gawaing ng Parokya. Ang lahat ng ito ay tinutugunan ng ating KrisMa.

Kuwento:

May isang babai. Hindi siya nakikisalamuha sa kanyang mga kapitbahay. Ang katwiran niya ay “basta tahimik. Basta walang ginagawang masama ay okay na.” At dahil dito ayaw niyang maging kasapi sa mga gawaing pambarangay o pansimbahang. Siya ay nagkaroon ng panaginip. Sa kanyang panaginip siya ay kaharap ni San Pedro. Nagtanong sa kanya si San Pedro “sabihin mo sa akin kung bakit dapat kitang papasukin sa Langit?” Tumugon ang babai habang ipinakikita ang kanyang mga kamay “look and see my hands. They are all clean.”

Tiningnan nga ni San Pedro ang mga kamay ng babai. At kanyang sinagot “yes your hands are clean. But your hands are also empty!”

Hindi sapat yun tahimik. Hindi sapat yun nag iisa. Hindi sapat yun mabait. Nararapat lang mayroon ginagawang mabuti, maganda at kapakipakinabang. Nararapat lang na ikaw ay nakikipagtulungan, dumadamay at nakikiisa.

Ang KrisMa ay pakikilahok at pakikisama. Ito ay pagbubuo ng mga alagad ni Jesus na handang maghandog ng kakayahan, ng kayamanan at panahon para sa Kanyang kawan. Sa KrisMa ang bawa’t isa ay mahalaga. Ang bawa’t isa ay kailangan. Mayroon kang magagawa. Mayroon kang maipapakita. Mayroon kang maibibigay.

Ikatlo nawa ang ating Bagong taon ay maging banal. Let us all be holy. Let this be our holy year. Paano tayo magiging banal? Simple lang. Unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Gawin nating Siyang sentro ng ating mga gawain at ng ating pamumuhay. Tanggapin natin si Jesus at isabuhay ang Kanyang Salita. Sundin nating ang Kanyang kalooban at kautusan. Gayahin natin ang Kanyang ginawa. Isabuhay ang Kanyang mga halimbawa. Kaya naman bago tayo kumilos o magdesisyon palagi natin isipin: kung ang mga ito ay ayon sa kagustuhan ng Diyos, para ba ito sa Kanyang kadakilaan, tungo ba ang mga ito sa kabutihan ng ating mga kapwa at para na rin sa ating kaligtasan?

Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo kung nais mo na ang Bagong Taon ay masaya at masagana ilagay natin si Jesus sa ating mga puso, sa ating buhay. Huwag nating Siyang iwanan o kalimutan. Kung nais natin na sa taong 2012 tayo ay maging banal, hayaan nating muling isilang si Jesus sa ating puso at manahan Siyang palagi sa ating buhay.

Hamon:

 

Ano ang iyong gagawin upang ang iyong mga panalangin at pangarap sa taong 2012 ay matupad?

Ano ang iyong gagawin upang ang mga panalangin at pangarap ng iyong mga mahal sa buhay ay natupad?

Ano ang iyong gagawin upang ang panalangin at pangarap ng iyong Parokya at ating Diocese ay magkaroon ng kaganapan?

 

 

Isa pong masaya, masagana at banal na Bagong Taon sa inyong lahat!

 

 

 

+Ruperto Cruz Santos

Obispo ng Balanga

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)