Home

Bishop Stude

 @ 2007 Diocese of

Bagong Taon 2013

 

Taon ng Pananampalataya, Taon ng Pagpapala

 

Pambungad:

 

Sa isang klase sa isan paaralan ang teacher ay nagtanong, “class, give me examples of things which you cannot count. Mga bagay na hindi mabibilang.” Ang mga bata ay masayang sumagot. Ang sagot nila ay “stars, sands.” Mayroon din tumgon ng “grains of salt and even sugar.” Isang bata ay tahimik at malalim na nag-iisip. Napansin siya ng teacher at tinawag. “Ikaw naman Norberto,” ang sabi ng teacher, “ano ang sagot mo?”

 

Siya ay tumayo at sumagot. “Mga bagay na hindi mabibilang dahil marami at dumarami ay blessings po, ma’am.”

 

Buod:

 

Ano po ang nangyari sa atin noong 2012? Sa kabila ng lahat higit na mas marami at mas lamang ang pagpapala ng atin natanggap at naranasan. Amen po ba? Marahil ay atin natatanong: ano kaya ang darating sa atin ngayong 2013? Dalawang bagay ang dapat natin isipin at tanggapin sa Bagong taon na ito. Ano po ito?

 

Una ay pagtitiwala. Ano pa man ang atin maririnig o mababasa sa mga nangyayari o kaya magaganap huwag po tayong maligalig. Kung mayroon kaguluhan o krisis at kung mayroon kagipitan o kapighatian huwag po tayong matakot. Magtiwala po tayo sa Panginoong Diyos. Siya higit na makapangyarihan. Siya ay puspos ng kagandahang-loob. Ano pa ating nararanasan –kalungkutan o pangangailangan – huwag po tayong kabahan. Magtiwala po tayo sa Panginoong Diyos. Gagawa Siya ng paraan. Siya po hindi magpapabaya. Hindi Niya kaylan man tayo iiwanan. Maging ano man tayo ngayon –sinusubukan o nabibigatan- huwag po tayong mag-alinlangan sa Diyos. Huway po tayong sumuko. Higit tayong tumawag sa Diyos. Higit tayong lumapit sa Kanya. Ang ating Panginoong Diyos ay mabuti. Siya ay mapagmahal. Siya mapagbigay at labis na maawain. Tayo ay Kanyang tutulungan. Tayo ay Kanyang pa rin pagpapalain. Magtiwala lamang tayo sa Kanya.

 

Ang ating Mahal na Ina, na kung saan ang unang araw ng Bagong Taon ay itinalaga sa kanya bilang Ina ng Diyos, ay buong pusong nagtiwala sa Diyos. Ang pagbabalita sa ating Mahal na Ina ay naghatid sa kanya ng isang napakahalagang mensahe mula sa Diyos Ama. Pinili siya ng Diyos Ama para sa isang dakilang Gawain. At ipinadala ang Arkanghel Gabriel upang hingin ang kanyang pagsang-ayon at tanggapin ang mabigat na tungkuling maging kasangkapan ng Diyos sa Kanyang mithiing pagliligtas sa tao. Walang pasubali, ni pagtutol at buong pagtitiwala ibinigay n gating Mahal na Ina ang kanyang lubos ns pagtugon, “mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi” (Lukas 1, 38).

 

Lubos na naniniwala ang ating Mahal na Ina sa kalooban at pamamaraan ng Diyos. Ganap at totoong nagtiwala siya sa mensahe ni Arkanghel Gabriel. Wala siyang pag-aalinlangan. Hindi namayani ang takot sa kanya. May katatagan ng isipan at maluwag sa puso niyang ibinigay ang kanyang “fiat” o ang kanyang “oo” sa Diyos.

 

Kahit hindi pa oras ni Hesus ang ating Mahal na Ina ay naniwala at nagtiwala na hindi siya bibiguin ng kanyang Ana na si Hesus. Kaya naman ang habilin niya sa mga utusan sa kasalan sa Cana, Galilea ay “gawin ninyo ang anumanng sasabihin niya sa inyo” (Juan 2,5b). Batid ng ating Mahal na Ina ang mga nilalalaman ng ating mga puso at daing ng ating mga isipan. Alam ng ating Mahal na Ina ang mga bumabagabag sa ating buhay at lahat ng ating mga pangangailangan. At siya ay tumutugon. Gumagawa siya ng paraan. Kumikilos ang ating mahal na Ina para sa atin. Mangyari pa tulad na naganap sa kasalan sa Cana, Galilea inihahabilin din tayo ang ating Mahal na Ina sa kanyang Anak na si Hesus. Anuman ang kulang o mga pangangailangan natin sa buhay, ipinaaalam lahat ito ng Mahal na Ina kay Hesus. Tulad sa kasalan sa Cana, Galilea ipag-aadya tayo ng ating Mahal na Ina mula sa kakulangan at kahihiyan. Sa pamamagitan ng ating Mahal na Ina, hinding–hindi tayo mauubusan. Hindi tayo mawawalan. Nakasisiguro tayo na mananatili tayong masagana, maligaya at mapayapa.

 

Magtiwala po tayo sa Panginoong Diyos. At sa pamamagitan Niya ibabalik sila sa ating mga tahanan, magiging buo na muli ang ating samahan, gagaling tayo mula sa ating nararamdaman, bubuti ang takbo ng ating pamumuhay, at makakamit natin ating mga panalangin at pangarap sa taong ito ng 2013. Magtiwala po tayo sa Diyos at tuloy-tuloy po ang pagpapala sa atin.

 

Ikalawa, ay pag-asa. Ano man ang ating naririnig o ang yayari sa ating paligid huwag tayong mawalan ng pag-asa. Umaasa tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo kumapit. Siya ang ating lakas. Siya ang ating tanggulan. Siya ang ating kasagutan. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi nababawasan ang Kanyang pagmamahal at pagkakalinga sa atin. God is our help. He is our hope.

 

Ang pera ay hindi nagtatagal. Ang kapangyarihan at posisyon ay lumilipas. Ang kagandahan ay kumukupas. Ang kasikatan ay naglalaho. Ang talino at kagalingan ay nawawala. Ang Diyos lamang ang nagtatagal. Siya ay para sa atin ay palaging naririyan. Hindi Siya malayo. Hindi Siya natutulog. Ang Diyos ay ang dapat natin asahan. Siya ay tanging pag-asa natin.

 

Naroroon ang ating Mahal na Ina sa pinakamalungkot at pinakamapait na sandali sa buhay ng kanyang Anak na si Hesus. Nang masaksihan niya ang paghihirap, pagpapasan, at pagpapako ng kanyang Ana na si Hesus sa krus, totoong nadama niya rin na “pinaglagusan ng punyal ang kanyang puso” (lukas 2,35).

 

Ang ating Mahal na Ina ay hindi dumaing o tumutol. Sumunod siya sa kagustuhan ng kanyang Anak na si Hesus. Isinuko niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos Ama. Tinanggap niya ang lahat ng naganap. At dahil dito umasa siya sa mapagmahal at mapagpatawad na gawain ng kanyang Anak. Umasa siya sa mapagligtas na gawain ng Diyos Ama para sa sanlibutan. Mangyari pa, walang masasakit na salita ang namutawi sa kanyang mga labi. Walang pait sa kanyang puso. Nasa kanya ang pag-asa na ang lahat ay mauuwi sa pagliligtas sa lahat ng tao. Pag-asa na ang pagpakasakit ay hindi magtatapos sa pagpasan ng krus. Pag-asa na ang buhay ay hindi magwawakas sa kamatayan. Ipinakita niya ang kanyang pag-asa na nasa ang kaligtasan, nasa kamatayan ang muling pagkabuhay.

Mayroon akong natanggap na text message. Ito ba ay inyong na rin natanggap? Sabi ng text message: “sa pagtatapos ng taon at pagsisimula ng bagong taon: look backward and may you be filled with gratitude, look inward and may you be filled with peace, look forward and may you will be filled with hope, and look upward…ay may butiki.” Ako ay tumugon at tinext ko yun huli, “look up and may God fill you with so blessings.”

 

Mga kapatid, ang ating Bagong Taon 2013 ay Taon ng Pananampalataya. Ang ating Pananampalataya ay ating pagtitiwala sa Diyos. Ito ay atin din pag-asa dito sa lupa. Sa gabay ng ating Mahal na Ina tayo ay makapaglalakbay dito sa lupa ng maayos, mabunga at mapayapa. Ang ating Taon ng Pananampalataya ay atin din Taon ng Pagpapala sa iyong buhay at bahay, sa ating sambayanan at sa minamahal na lalawigan ng Bataan.

 

Isa pong mapagpalang Bagong taon sa inyong lahat!

 

 

+Ruperto Cruz Santos, DD

Obispo ng Bataan

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)