@ 2007 Diocese of

Home

Bishop Stude

Sabado, 01 ng Oktubre 2011

Tuwing unang Sabado ng Oktubre

Diocesan Marian Pilgrimage to Orani

 

 

Pagnilayan natin ang Fiat (Luke 1, 28) ngayong unang “Diocesan Marian Pilgrimage” sa Virgen Milagrosa del Rosario del Pueblo de Orani. “Oo” ang literal ng kahulugan ng “Fiat”. Ang “Fiat” ng Mahal na Birheng Maria ay ang kanyang pagtatalaga ng kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. Ito ay lubos na pagkakaloob ng kanyang buong pagkatao sa Diyos. Ang “Oo” ng Mahal na Birheng Maria ay tanda ng kanyang paglilingkod sa Diyos at sa sangkatauhan; ang kanyang “Oo” sa plano ng Diyos. Ang kanyang “Oo” ay nangangahulugan na nais niya na ang kanyang pamumuhay ay ayon sa maluwalhating plano ng Diyos sa pagtubos sa kasalanan ng mga tao. Ang kanyang “Oo” ay ang kanyang sariling pagsuko sa Diyos, ang kanyang walang kondisyong pag-aalay ng sarili sa Diyos.

Samakatuwid nararapat na ipagkaloob natin ang ating “Fiat” sa Diyos. Ang ating “Fiat” ay pag-Oo sa pag-ibig sa Buhay. Ito ang ating pag-Oo sa paglilingkod, gumawa. Ang ating “Fiat” din ay ang ating pagtanggi sa paggawa ng kasalanan, at sa sarili. Paano natin bibigyan ng kahulugan ang “Fiat” ng Mahal na Birheng Maria? Ang “Fiat” ay nangangahulugan din ng katapatan sa Diyos at sa pamilya, pagiging malapit kay Jesus, laging handang bukas sa kapwa, at pagtitiwala sa Diyos.

 

Katapatan sa Diyos, Katapatan sa Pamilya:

Ang Mahal na Birheng Maria bilang maybahay ay matapat. Hindi niya itinago ang ano man, hindi siya naglihim. Siya ay bukas, matapat at matuwid. Ang buhay niya’y hayag, malinis at mapapagkatiwalaan. Ang “Fiat” ng Mahal na Birheng Maria ay dakila, walang pasubaling “Oo” sa Diyos. Ito ay pag- “Oo” sa pagharap sa pagpapakasakit, paglilingkod at pagpapakahirap. Ang kanyang “Oo” ay lubos na katapatan sa Diyos. Ang Mahal na Birheng Maria ay nanatiling matapat na asawa kay Jose mula sa pagtakas patungo sa Ehipto hanggang sa matahimik na pamumuhay kasama si Jesus sa Nazareth.

Ang Mahal na Birhen ay naging matapat na anak ng Diyos. Hindi siya nag-alinlangan sa kalooban ng Diyos. Hindi siya nagduda sa pamamaraan ng Diyos. Hindi siya humiling ng ano mang pabor o tanging karapatan. Tinanggap niya ang lahat sa kanyang puso. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at pinagbulay-bulayan(Lukas 2,19), Ang Mahal na Birhen ay nanatiling nasa likuran upang ihatid ang tamang daan tungo kay Jesus.Hindi siya kailanman umagaw ng eksena. Tanggap niya na siya’y isang lingkod, alipin ng Panginoon.

Ang katapatan sa pamilya ay maghangad lagi ng tunay na mamuhay ng may pagmamahal, pananalig, at mamuhay ng totoo. Walang ano mang itinatago o inililihim sa mga minamahal. Ang katapatan ay pagiging bukas sa kanila, laging tapat sa kanila. Ang pagtulad sa katapatan ng Mahal na Birheng Maria ay ang manindigan para sa mga pamilya, paglingkuran sila kahit na ito’y magdulot ng hirap at pasakit upang magsakripisyo para sa kanilang pangarap at pangangailangan. Ang pagsasabuhay ng katapatan ng Mahal na Birheng Maria, ay tawag ng pag-ibig at katapatan sa ating pamilya lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Papaano nating masasabing tinatanggap natin ang Mahal na Birheng Maria kung tayo’y namumuhay sa di-kalinisan at kataksilan ng buhay? Papaano nating mapapatunayan na tinutularan natin ang Mahal na Birheng Maria kung hindi tayo tumutupad sa pangako noong tayo’y ikinasal? Paano nating masasabi na ating modelo ang Mahal na Birheng Maria at Ina kung labag ang ating ginagawa sa kautusan ng Simbahan?

 

Pagpapalagayang-loob kay Jesus:

Ang Mahal na Birheng Maria ay namuhay para kay Jesus lamang. Siya ay pinagbuklod sa Kanya. Tuwina si Maria ay laging nakalaan para kay Hesus at tuwina’y kay Hesus lamang. Mahal niya si Hesus at ang minamahal ni Jesus. Ang Mahal na Birhen ay nauunawaan si Hesus, tinanggap ang kanyang pamamaraan at tinalaga ang kanyang buhay sa dakilang pagliligtas ng sangkatauhan ni Hesus. Hindi siya nagtanong sa kanyang mga gawain noong “Ang lahat ng ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso”, (Lucas 2, 51). Ipinagkaloob niya ang kanyang panahon at isinuko ang kanyang mga hangarin kay Hesus.

Ang pagpapalagayang-loob kay Hesus ay makapagbibigay ng lakas ng loob upang makatugon sa pangangailangan ng ating kapwa at sila’y tulungan tumulad. Ang pagpapalagayang-loob kay Hesus ay tinutulungan tayong maunawaan na si Hesus ay malapit sa mga maliliit at nawawala. Ang pagyamanin ang pagpapalagayang-loob kay Hesus ay pag-unawa na si Hesus ang tamang kasagutan sa ating mga suliranin at pangangailangan; kaligtasan sa ating kawalan ng kapanatagan; pag-asa sa ating pagsusumikap; kaaliwan sa ating mga kalungkutan. Kailangan natin si Hesus. Hanapin natin si Hesus. Kung tayo’y naliligaw, bumalik tayo kay Hesus. Sumunod tayo sa Kanyang Salita at mga halimbawa. Sa mga pagkakataon ng pag-aalinlangan, tumungo tayo kay Hesus bilang tapat na kaibigan; ang kanilang maawain at mapagmahal na Diyos. Ang pagtulad sa Mahal na Birheng Maria sa pagpapalagayang-loob kay Hesus, mamuhay tayo at gumawa para kay Hesus. Kailangang maging katulad ni Hesus.

 

Kahandaan Sa Kapwa:

Ang Mahal na Birheng Maria ay hindi sinarili si Hesus. Nasa kanya ang kahandaang ibahagi si Hesus sa iba. Ang kanyang di makasarili ay pagpaparaya sa kanyang sarili na maging instrumento ng pag-ibig at pagliligtas ni Hesus. Itinalaga niya ang kanyang buong sarili kay Hesus. Bilang Ina, ang Mahal na Birheng Maria ay inihain si Hesus sa Diyos sa mga pahayag ni San Lucas (2,22) “Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa Kautusan ni Moises sila’y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol ayon sa kautusan”.Isinagawa niya ito kaya patuloy na si Hesus ay lagi ng nakalaan sa lahat at para sa lahat. Hindi na kailangan hilingin sa kanya o hikayatin sa pagtulong. Siya ay madaling makadama at laging handa sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Siya ay namamagitan para sa atin katulad ng kanyang ginawa sa kasalan sa Cana (Juan 2.1ff) ay lagi siyang nakalaan para sa atin katulad ng pangangailangan ni Elizabeth sa pagsilang ng kanyang anak,(Lk 1;39-44).

Ang pagtulad sa halimbawa ng Mahal na Birheng Maria,ay laging handa at nakalaan sa pangagailangan at kapakanan ng mga kapatid. Hindi tayo dapat na maging sanhi ng kahihiyan kahiya-hiyang pangyayari ng kasalanan at pagkahiya ng ating kapwa at ng ating pamilya. Huwag tayong maging dahilan ng sigalot para sa iba. Ang pagsunod sa halimbawa ng Mahal na Birheng Maria ay pagiging handa sa pagtulong sa iba. Ang pagtulad sa kahandaan para sa iba ng Mahal na Birheng Maria maging huwaran sa ating mga ginagawa at maging mabuting tagapag-akit para sa iba na pagsunod sa mga masidhing pagpapayo “Bawat tao ay mamahalin at tutulungan bilang kapatid, bilang kapitbahay” (Populorum Progressio; 82).

Pagtitiwala sa Diyos, ay mapagpasalamat sa Diyos:

Ang Mahal na Birheng Maria ay tinanggap niya ang kanyang di karapat-dapat bagamat “Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon.”(Lk 1,29).Alam niya ang kanyang kakayahan, Tinanggap niya na siya ay isa lamang alipin (Lk 1,48).At sa kanyang buong pagtitiwala, ipinagkaloob niya ang kanyang sarili sa plano ng Diyos .Ibinigay niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. Ang Mahal na Birhen ay hindi n’ya pinagyabang ang kanyang karangalang tinanggap bilang Ina ng Diyos. Siya ay may kakayahang burahin iyon sa kanyang sarili. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili lamang. Ang Diyos ang tangi niyang iniisip at pinagkakatiwalaan siya ng lubos na nagpapasalamat noong kanyang sabihin “Ang puso ko’y nagpupuri sa Diyos.”(Lk: 1,46).

Sa pagsunod sa halimbawa ng Mahal na Birheng Maria, lagi tayong lumapit kay Jesus at magtiwala. Huwag tayong umasa lamang sa suwerte,kalakasan o kayamanan. Huwag tayong magtiwala sa ating pagiging malakas, kakayahan o kagalingan. Tanggapin natin ang lahat ay mula sa kabutihan ng Diyos at bunga ng mga biyaya ng Diyos kaya’t marapat lamang na tayo’y lumapit sa Diyos at magtiwala sa kanya tuwina. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay pagpapahayag sa kanyang kabutihan sa lahat sa pamamagitan ng malinis, tapat at mabuting pamumuhay.

Kung tayo ay pinupuri at pinararangalan, lagi nating tingnan ang Mahal na Birheng Maria. Kung tayo’y nakakaranas ng kabutihang loob at pagtanggap, tuluran natin si Maria na tuwina ang lahat ay kay Jesus at inaakay ang lahat kay Jesus. Kung gumagawa at namumuhay sa maayos at maligayang karanasan, ibalik natin ang lahat ng ito sa Diyos at pasalamatan Siya. Sa pagkakataong may sakit,hirap at kabiguan, lumapit pa rin tayo sa Mahal na Birheng Maria. Hilingin natin ang pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria na katulad niya, ay di matukso laban sa Diyos o pag-alinlanganan ang Kanyang pamamaraan. Katulad ng Mahal na Birheng Maria, dumulog tayo sa Diyos at ipaubaya ang ating mga sarili na hipuin at papanibaguhin ng Diyos upang tayo man ay maging mga alagad niya, ang tagapagpatunay Niya .

Ang Mahal na Birheng Maria ay “aakay sa ating pauwi” sa kalangitan. Ipapakita niya sa atin at aakayin tayo sa kanyang Anak. Dahil ang Mahal na Birheng Maria ay katulad natin,isang manglalakbay. Siya ang ating modelo, ang Ina, at higit sa lahat, ating daan at ating kanlungan.

 

+ Ruperto C. Santos

Obispo ng Balanga

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)