@ 2007 Diocese of

Bishop Stude

Home

Homily for October 02 Presbyteral Ordination of Rev. Fr. Noel Nuguid

 

Ayon sa inyong kasaysayan, ang pangalan ng inyong bayan ay hango sa ‘magandang puting bulaklak.’ Hermosa! Hindi ko alam kung ano at saan na ang ‘magandang puting bulaklak’. Subalit ang alam ko ay kayo na ngayon ang mga magaganda. Ako po ba ay tama? Purihin ang Diyos!

Kayo ang mga magaganda, at si Reverend Noel ay inyo na ngayon ‘puting bulaklak’ na sa kanyang ordinasyon ay inyong iaalay sa banal na altar ng Panginoong Diyos. Samakatuwid hindi lamang kayo magaganda. Kayo ngayon ay pinagpala. You are not only beautiful. You are also blessed. Tama nga at totoo ang inyong awitin, ‘taas noo, Hermosa.’

Maraming salamat sa mga magulang at kamag-anakan ni Rev Noel,

maraming salamat sa parokya ni San Pedro de Verona at mga mamamayan ng Hermosa,

maraming salamat sa seminaryo ng San Carlos, sa inyong pag-aalaga, pagtataguyod at paghubog kay Rev Noel.

You are not only beautiful. We are also blessed. It is because you are giving us the best … in the person of Rev Noel.

Rev. Noel, ikaw ay pari ng Hermosa. Subalit hindi ka lang pari para sa Hermosa. Ikaw ay pari sa lahat at para sa lahat. Ikaw ay pari para sa buong Bataan. At ako kasama ng mga pari ng ating Diocese ay taas noo rin tumatanggap sa iyo. Sa iyong pagtayo, pagharap at pagtugon sa akin, iyon tandaan at gawin mong iyong pansariling panalangin:

 

Lord, you have blessed me.

Let me be also a blessing to them.

Lord, you have given me the best.

Let me also give my best to You. Amen!

 

Mga minamahal kong mga kapatid, sa magandang at mapagpalang araw na ito ng Ordinasyong ni Rev. Noel nais kong ipaalaala sa inyo ang dalawang katotohanan tungkol sa pagpapari:

Una, ang pagpapari ay para sa Diyos, at hindi para sa isang pamilya, o ng iisang grupo

Ikalawa, ang pagpapari ay para sa Bayan ng Diyos, at hindi para sa kanyang sarili

Ano ang ibig kong sabihin dito? Sa una, ang pari ay naging pari dahil sa Diyos. Wala ng iba pang dahilan kung kanino siya at siya ay para kanino. At siya ay para sa Diyos. Sa Diyos lamang. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Ang lahat ay dahil sa kabutihang-loob ng Diyos sa atin. Ang lahat ay sa pamamagitan Niya. Biniyayaan ng Diyos ng higit pang mga material na bagay ang ating mga benefactors upang matulungan tayo. Biyayaan ng Diyos ng higit pang kaalaman ang ating mga seminary formators upang turuan at hubugin tayo. Biyayaan ng Diyos ang ating mga magulang at kamag-anakan ng dagdag kalakasan upang pangalagaan tayo. Samatuwid ang lahat ng naganap sa atin ay ayon sa kalooban at pamamaraan ng Diyos. At tayo nga bilang pari ay para sa Kanya. Hindi tayo para sa iisang grupo. Hindi na tayo para sa ating sariling pamilya o kamag-anakan. Tayo ay para sa Diyos.

Mga kapatid, huwag po natin angkinin ang ating mga pari na para inyo na lamang. Sila po ay para sa Diyos. Ang Diyos ang nagmamay-ari sa kanila. At ikaw Rev Noel ay pari ng Hermosa, datapuwa’t katulad ng ating pari dito hindi lamang kayo para sa inyong mga parokya. Kayo ay para sa Diyos. Para sa buong Diocese ng Balanga.

Mga minamahal kong mga pari, ang mga tao ay tumutulong sa atin. Sila ay sumusunod sa atin. Nakikinig at tutugon sa ating mga pangaral at pangangailangan. Bakit? Hindi dahil sa ating sarili. Hindi dahil tayo ay mahusay o magaling. Ang dahilan ay tayo ay mga pari ng Diyos. Ang mga tao ay kumakalinga sa atin. Nagmamalasakit sila atin. Sila ay nagmamahal sa atin. Bakit? Hindi dahil tayo ay makikisig. Hindi dahil tayo'y cute, bata o may itsura. Ang dahilan ay ang pagiging pari natin. Nagiging mga magagandang lalaki tayo sa kanilang paningin. Nagiging magaling tayo sa kanilang paghatol. At nagiging mabait tayo sa kanilang pananaw. Bakit? Sapagkat tayo ay pari.

Mayroon isang storia. One Bishop narrated that he forgets to thank a lady in the Church who prepared the flowers. So after his holy mass the Bishop looked for her so that he could express his gratitude. The lady replied, ‘Your Excellency, there is no need to thank me. I arranged the flowers for God, and not for you.’

Ang ating mga parishioners ay nagbibigay ng kanilang oras, kakayahan at tulong dahil tayo ay mga pari ng Diyos. Ang inyong pagtulong sa amin ay para sa Diyos, di ba? Amen po ba? Subalit kung mawawala ang Diyos sa ating pagkapari, o mawawala tayo sa Diyos o kaya ang lahat ng ating ginagawa ay hindi na makaDiyos at hindi na para sa Diyos. Natitiyak ko na sila ay magdadalawang isip na maniwala at tumulong sa atin. Dahil dito mga kapatid kong pari at Rev Noel gawin natin ang lahat para sa Diyos. Ibigay natin at gamitin ang lahat ng ating panahon, kakayahan at kayamanan para sa Diyos. Wala tayong itinatago o inililihim sa Diyos. Sabi ng isang Church father ‘nihil ipsum sed omnia Deo’ nothing of himself but everything to God.

Ikalawa, ang pagpapari ay para sa Bayan ng Diyos, hindi para sa pansariling kapakanan. Ang maging pari ay magpasakit, at hindi upang sumikat. Ang maging pari ay maglingkod, at hindi magpahirap. Ang pagiging pari ay hindi daan upang paunlarin ang katayuan ng pamilya. Ang pagiging pari ya hindi paraan upang pagandahin ang ating pansariling kalagayan sa lipunan. Tayo ay para sa Diyos. Ang sa atin ay hindi na atin. Ito ngayon ay para sa Diyos at sa Kanyang bayan. Tayo ay pinili ng Diyos para sa Kanyang bayan. At isinusugo Niya tayo ayon sa Kanyang pamamaraan at kalooban. Hindi na yun sarili nating kagustuhan ang masusunod. Hindi natin pipiliin o nais mai-aasign kung saan tayo pupurihin o pagbibigyan. Tayo ay pari para sa lahat. At ang pagiging pari natin ay pagpunta at paglilingkod sa bayan ng Diyos, kahit na ito ay maliit, mahirap o malayo.

Bilang pari sa bayan ng Diyos nararapat lang na tayo ay magbigay at mag-alay. Tayo ay nararapat na gumawa at kumilos. Tayo ay para sa bayan ng Diyos hindi upang maging makapangyarihan. Hindi upang maging mayaman. Hindi upang maging sikat. Doon sa parokya o sa bayan ng Diyos nararapat lamang na tayo tulad ni Kristo-naglilingkod, nangpapasan ng krus at kung kakailanganin ay mapako rin sa krus.

Sabi nga ni Blessed John Henry Cardinal Newman “God has created me to do Him some definite service. He has not created me for nothing. I shall do good. I shall do His work. And He has committed some works to me which He has not committed to others.”

Ayon din sa kasaysayan, ang dating pangalan ng inyong bayan ay ‘pueblo del San Pedro Martir.’ Alam ko at batid ninyo na ang inyong mahal na patron na si San Pedro de Verona ay isang martir. At ako nakatitiyak na hindi natin makakalimutan ang pagiging martir ng naunang kura paroko na si Padre David Varas. Ito ay naganap noong ika 10 ng Oktubre 1898.

Samakatuwid hindi lamang tayo maganda. Hindi lamang tayo pinagpala. Tayo rin ay tinawag at may kakayahan maging mga martir. Totoo po na hindi madali. Hindi magaan. Hindi rin masarap ang buhay ng pari. Rev Noel, pagkatapos ng mga palakpakan, nariyan ang walang katapusan paglilingkod. Pagkatapos ng mga pagbati ng congratulations, nariyan ang pag-iisa at pagtitiis. Mayroon kang krus na papasanin. At madalas ito bumibigat at mahirap dahlin. Minsan ikaw ay mangungulila o kaya mag-iiisa. Mayroon mga pagkakataon na hindi ka tatanggapin or marahil ay uusigin. Tanggapin mo ang lahat ng ito dahil ang lahat ng ito kakambal sa pagpapari. At ito ay ang iyong pagiging martir. At least buhay na martir.

Noong si Blessed John Henry Cardinal Newman ay tumiwalag sa pagiging Anglican at ang pabinyag ng Katoliko ang lahat ng kanyang mahal sa buhay ay lumayo sa kanya. Dumating sa kanyang buhay ang pagpapasakit at kahirapan. Siya ay inusig. Datapuwa’t naging matibay pa rin siya sa pananampalatayang Katoliko. Sabi niya, “therefore I will trust Him. God does nothing in vain. He may take away my friends. He may throw me among strangers. He may make feel lonely. Make my spirits sink. Or hide the future from me. Still, He knows what is good for me. And therefore I will trust Him still.”

At sa iyo, Rev Noel kung dumating sa iyong pagpapari na ikaw ay maguguluhan at mawawalan ng pag-asa o ng gana. Kami ng iyong kasamahan mga pari ang unang mong lapitan. At balikan natin ang ginanap natin ngayong October 02. Kung naririyan naming ang paghahalina ng iba o ng daigdig at ikaw ay nalilito bumalik ka rito sa iyong parokya at alalahanin mo ang pagiging martir nina San Pedro de Verona at Padre David Varas. Sariwain natin ang iyong pagsagot sa akin at ang iyong pagtayo sa harap nila at bigkasin natin ang iyong panalangin:

 

Lord, you have blessed me.

Let me be also a blessing to them.

Lord, you have given me the best.

Let me also give my best to you.

If it is Lord your will

and if it is my calling.

Let me be Your martyr. Amen.

 

+Ruperto Cruz Santos, DD

Bishop of Balanga

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)