Huwebes Santo 2016 Chrism Mass

Ngayon po ay atin nang sinusimulan ang tinatawag na Paschal Triduum: ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus.

 

Ang atin pong ngayong umaga ay nagpapahayag sa atin sa kalooban ng Diyos Ama. At ito ay ating tatandaan at babaunin sa ating buhay. Ano po ito?

 

Una, ang katapatan ng Diyos Ama

Ikalawa, kailangan tayo ng Diyos

At panghuli, kasama natin ang Diyos

 

Una. Ang ating Diyos ay tapat.

 

Siya ay totoo. Nangako ang Diyos. At ang Kanyang pangako ay Kanyang tinupad. Hindi po nakakalimot ang Diyos. Hindi po nag-iiwan ang Diyos. Hindi po Siya nagpapapabaya. Ang Diyos po natin ay forever.

 

Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Mahalaga po tayo sa Diyos. At dahil dito naging matapat ang Diyos sa atin. Totoo po yun sinasabi ng mga lola, “walang susuko sa tapat na pangako.” At sa tamang panahon ay natupad. Naganap ang pangako ng Diyos.

 

Sa kabila ng ating pagtalikod o pagkawala, naroroon pa rin ang Diyos na naghihintay sa ating pagbabalik. Tayo ay Kanyang tatanggapin at patatawarin. Tayo ay Kanyang aakayin at muling pagtitiwalaan. Tapat po ang Diyos sa Kanyang pangako. At kalian man hindi Niya tayo iiwan. Kalian man hindi Niya tayo pababayaan.

 

Tapat po ang Diyos. Sa kahilingin ni Jesus na tayo sa Diyos Ama ay “idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga mangagawa sa kanyang aanihin” (Mateo 9,38) ay maganap sa katauhan ng ating mga pari ngayon, butihing manggagawa sa Kanyang aanihin. Purihin po natin ang Panginoong Diyos.

 

Ang pari ay biyayang kaloob ng Diyos para sa Kanyang bayan. Ang pari ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Gumagawa ng paraan ang Diyos para sa atin kalagayan. Hindi nakakalimot ang Diyos. Batid Niya ang mga magaganap sa atin. Alam Niya ang ating mga kahinaan at mga kagipitan sa buhay. Batid Niya ang ating mga panalangin at nararamdaman. At ang Diyos ay kumilos. Ang Diyos ay tumupad. Ang Diyos ay tumugon sa ating mga kahilingan at pangangailangan. Mangyari pa ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos ang mga pari. At tayo ay Kanyang isinugo sa Bataan. Amen po ba? Purihin po natin ang Panginoong Diyos.

 

Ikalawa, kailangan po tayo ng Diyos.

 

Kailangan ng Diyos ang katuwang sa Kanyang aanihin. Kailangan ng Diyos ang katulong. At tayo po ay Kanyang inaasahan. Mayroon po tayong magagawa. Mayroon po tayong maibibigay. Sa pagliligtas ng Diyos, kailangan Niya ang atin pagtugon. Sa paghahandog ng Diyos ng kaligtasan sa tao kailangan din Niya ng ating pagsang-ayon.

 

Hindi po namimilit ang Diyos. Hindi po Siya nanakot. Maraming salamat sa inyong mga magulang sa pag-aalay nila sa inyo sa Diyos. Maraming salamat sa inyo mga mananampalataya ng Bataan sa pagtanggap ninyo sa atin mga pari. At maraming salamat sa inyo mga kapatid ko sa kaparian sa patuloy ninyong paglilingkod sa Diyos at sa Diyosesis ng Balanga.

 

Mga minamahal kong mga pari ang inyong ordinasyon ay hindi tsamba na makapasa. Hindi ito aksidente o kayo ay sinuwerte. Ang inyong ordinasyon ay naganap hindi dahil kayo ay magaling o mahusay. Sa simula pa, kayo ay para na sa Panginoong Diyos, para sa Kanyang bayan at higit sa lahat para sa Kanyang anak na si Jesus.

 

Kailangan kayo ng Diyos. At kayo ang katuparan ng Kanyang pangako sa Kanyang bayan, “then I will give you shepherds after my own heart” (Jeremiah 3,15).

 

At ngayon sa harap nila at sa mata ng Diyos ay muli ninyong bibigkasin at sasariwain ang inyong pag pagsang-ayon at pagtatalalga sa Kanya.

 

Panghuli. Kasama natin ang Diyos

Ang inyong ordinasyon ay tanda na kayo ay para sa Diyos. Itinalaga sa Diyos. At para sa Diyos lamang. Kayo ay kaisa ng Diyos. Ang Diyos ay sumasainyo. Ang nagmamay-ari sa inyo ay ang Panginoon Diyos. Mangyari pa sikapin ninyo na kalian man hindi kayo mapapawalay sa Kanya. Hindi kayo tatalikod sa Kanya.

 

Ipangako ninyo na ang sinumpaan ninyo ngayon ay hindi mababahiran ng pagsuway at pagtataksil. Palaging pakatatandaan na sa anuman na inyong iisipin at sasabihin ay isama ninyo ang Panginoong Diyos. Sa inyong pagkilos at pagsasagawa ay kasama ninyo ang Panginoong Diyos. Nakikita ng Diyos. At Siya rin ay inyong kapiling.

 

Sadyang makahulugan na ang inyong pagsasariwa ng sinumpaan sa pagpapari ay nagaganap sa loob ng Paschal Triduum. Ito ay patotoo na ang buhay natin ay pagpapakasakit, pagpasan ng krus at kung nararapat ay atin din pagkapako sa krus. Kaya naman ay ating pagpapari ay pagtanggap ng krus at pagkamatay sa krus.

 

Ngayon mga minamahal kong mga pari, hindi lahat ay papuri at palakpakan. Hindi lahat ay pagpapasalamat at pagdiriwang. Sa darating pang mga taon o sa takdang panahon kayo rin ay mapapako sa krus. Datapuwa’t kapag dumating na ang mga pagsubok at pagpasok sa inyong Biyernes Santo ng buhay tandaan ninyo na narito ang Diyosesis ng Balanga, kaisa ninyo siya at ang Diyos ay inyong kasama.

 

Kayo ay sinasamahan ni Jesus. Si Jesus ay sumasainyo. At kayo ay Kanyang itatayo at aalalayan. Kapag kayo ay nahihirapan at nabibigatan, kapag ang kalis ay pumapait tandaan ninyong mabuti na tapat ang Diyos, kailangan kayo Niya at Siya ay palagi ninyong kasama. Iyan ang kahulugan ng atin pagpapari:

 

Katapatan ng Diyos

Kailangan tayo ng Diyos

Kasama natin Siya

+Ruperto Cruz Santos, DD

Bishop of Balanga and CBCP Episcopal Chairman

for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People

Bishop Stude

Home

m2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)
@ v2013 Diocese of Balanga
@ v2013 Diocese of Balanga