Home

Bishop Stude

 

Pagninilay tungkol sa pagboto:

 

Tatlong K ng pagboto sa Bataan

para Kadakilaan ng Panginoong Diyos, para Kabutihan ng Bataan, at para sa pansariling Kabanalan

 

Maraming salamat po, mga minamahal at kagalanggalang na Congresswoman at Congressman, Gobernador at Bise-Gobernador, mga Bokal ng ating lalawigan ng Bataan, mga mayors at vice-mayors, mga konsehales ng mga Bayan sa Bataan sa inyong pagdating, pakikiisa at pagtugon sa atin Bataan Election 2016 Peace Covenant Signing.

 

Maraming salamat po, sa atin mga butihing nanunungkulan at namumuno sa ating Bataan Provincial Comelec, DepEd, DILG, PNP at Philippine Army sa inyong pakikipagtulungan at pangangasiwa upang maganap ang ating gagawin Bataan 2016 Peace Covenant Signing.

 

Kayo po ay iisa. Matagal na kayong magkakakilala at magkasama. Mayroon sa inyo ay tiyak ko magkamag-anak at magkaibigan. Ang iba naman ay magkababayan o magkasambahay. Kahit tayo magkakaiba sa gulang, pinag-aralan o kalagayan sa buhay, iisa pa rin ang ating layunin sa Bataan. Kahit ano man ang ating naisin o minimithing katungkulan, iisa pa rin ang ating gagawin at ipapangako para sa ating lalawigan ng Bataan. Ano ito? Ang Bataan ay mapaglingkuran. Tayo ay maglingkod sa mga taga Bataan.

 

Ang ating Panginoong Jesus ay dumating sa lupa, nagkatawang-tao at nanirahan sa ating piling upang tayo ay paglingkuran. Gaya ng sianbi Niya sa Ebanghelyo ni Mateo “dumating ang Anak ng tao hindi para paglingkuran kundi para maglingkod at ibigay ang knayang buhay bilang pantubos sa marami” (20,28).

 

Ito ang dahilan ng ating panunungkulan: ang paglilingkod. Ito ay layunin ng buhay: ang maglingkod. Ito ang ating pangako at pananagutan: ang paglilingkod.

 

Subalit kahit maganda at mabuti ang ating hangarin na maglingkod, tayo pa rin ay susubukin. Kahit na dakila at marangal ang ating pangako at pananagutan, tayo pa rin ay tutuksuhin. Minsan ang ating naising paglilingkod ay makukulayan o mapapalitan. Minsan ang ating pangarap na maglingkod ay malilihis o madudumihan.

 

Hangarin ni Jesus na maglingkod datapuwa’t Siya rin ay tinukso ng Diyablo na baguhin, palitan o talikuran ang pamamaraan ng Diyos Ama ukol sa tama at tunay na paglilingkod sa tao. Ito ay higit natin matutunghayan sa Ebanghelyo ng Unang Linggo ng Kuwaresma (Lukas 4, 1-13). Kung paano si Jesus ay tinukso, tayo rin ay tutuksuhin. Ano ang tukso sa atin?

 

Una. Nariyan ang tukso na tignan ang paglilingkod sa pamamagitan ng pagbibigay ng tinapay, o pagbibigay pambili ng pangangailangan ng katawan. “Iutos mo sa mga batong ito na maging tinapay (Lukas 4,3) ay panunukso na gawin ang paglilingkod na makapagdudulot ng kaginhawaan ng katawan o bigyan katuparan ng ninanasa ng katawan. Hindi po. Ang paglilingkod ay pagpapakasakit. Ito ay pagmamalasakit.

 

 

 

 

 

 

Ikalawa. Nariyan ang tukso na tignan ang paglilingkod bilang daan na makabawi, makakuha o tumubo. “Mapapasaiyo itong lahat kung magpapatirapa ka sa harap ko” (Lukas 4,7) ay panunukso na dapat may kapalit o katapat ang lahat ng gagawin. Isang tukso na ang lahat ay makukuha dahil sa salapi. May mga bagay na hindi natin dapat ipagpapalit. May mga bagay hindi kayang bilhin ng salapi. Ang paglilingkod ay pag-aalay ng sarili, pagtubos sa pangangailangan ng mga nakakarami.

 

Ikatlo. Nariyan ang tukso na tignan ang paglilingkod upang supilin o gamitin ang tao para lamang sa pansariling kasiyahan at kapakanan. “Pangangalagaan ka at bubuhatin ka nila para hindi matisod” (Lukas 4,9) ay panunukso na gamitin ang paglilingkod bilang kapangyarihan upang takutin ang tao o bilhin o tapalan ang katotohanan. Ang paglilingkod ay pagganap sa sinumpaang tungkulin at pananagutan.

 

Ngayon ano ang ating kilos upang labanan ang panunukso at upang tayo rin ay hindi manukso? Para sa akin narito naman ang nararapat natin gawin.

 

Para sa kadakilaan ng Diyos

Para sa kabutihan ng ating lalawigan ng Bataan

At pangatlo ay para kaligtasan sa atin mga kaluluwa

 

Una. Ang lahat ng ating sasabihin o gagawin ay nararapat para sa kadakilaan ng Diyos. Ang lahat ng ating kilos o bibitawang salita ay dapat mauuwi na ang Diyos ay pupurihin at pasasalamatan. Ang mga gawa ay magpapakita ng ating paggalang at pagsamba sa Diyos. Atin mapapangaralan ang Diyos sa ating pagsunod sa Kanyang Sampung Utos (Deuteronomy 5,1-22). Kung ano nais Diyos, ating itong susundin. Kung ano ang kalooban ng Diyos, ating tatanggapin. Kung ano ang pamamaraan ng Diyos, ating itong gagawin.

 

Alam natin na stealing is not for God’s glory. Killing is not to glorify God. Bearing false witness and coveting which is ours are not for God’s glory. They are all against His commandments. They are sins. Anyone who chooses or campaigns for all these are not working for God’s glory. They are really for their own personal aggrandizement.

Masarap at magandang marinig: salamat sa Diyos at ikaw ang namumuno sa amin. Purihin ang Diyos sapagkat ikaw ang mamamahala o maglilingkod sa amin. Unahin po nating ang Diyos. Hindi ang ating pansariling kagustuhan.

 

Mangyari pa bago tayo kumilos o magdesisyon magandang tanungin ang ating mga sarili: ito ba ay magiging daan na ang Diyos ay higit na makikilala, dadakilain at pasasalamatan? Ako ba ay makakatingin sa Diyos at maipagmamalaki ko ba sa Kanya ang sinabi o ginawa? At sa aking gagawin ako ba ay kanilang maipagpapasalamat sa Diyos at kanila nila akong ipagdarasal sa Diyos?

 

Ikalawa: Ang lahat ng ating sasabihin at gagawin ay nararapat tungo sa pag-unlad at pamumunga ng ating lalawigan ng Bataan. Hindi natin isasakripisyo ang Bataan. Tayo ang magsasakripisyo para sa

 

 

 

 

Bataan. Hindi malulugi ang Bataan. Hindi mapapahamak ang Bataan. Hindi magiging kawawa ang Bataan. Bagkus dapat na siya ay maging higit na masagana, maayos at maganda.

 

Hindi dapat masisira ang kanyang mga karagatan at kabundukan. Hindi natin ipagpapalit ang ating mga lupa dahil lamang sa tubo o malaking kita. Hindi natin dudumihan ang ating mga hangin o lalasunin ang ating mga tubigan.

 

Alam natin na illegal logging is not for the growth of Bataan. Illegal mining is not for the growth of Bataan. Online gambling is not for the growth of Bataan. They will bring destruction and death. They ruin our environment and the moral fiber of our society. Anyone who chooses or campaigns for all these are just thinking of their own personal interest and benefits.

 

Mangyari pa ang lahat ng ating pagkilos at desisyon ay para sa kabutihan at kapakanan ng ating lalawigan ng Bataan. Isasaalang-alang natin ang mabuting kalagayan ng ating lalawigan ng Bataan bago ang ating mga sarili o bago pa ang iba.

 

Magandang tanungin ang ating sarili: ito ba ay magiging daan na ang ating kapaligiran ay mapapangalagaan? Ito ba ay makakatulong upang ang ating kabuhayan ay maiingatan?

 

Ikatlo. Ang lahat ng ating sasabihin at gagawin ay nararapat tungo sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hindi ito magiging daan ng ating pagkakasala. Hindi ito maghahatid sa masama o sa pagkadapa ng ating kapwa. Uunahin natin ang ating kaluluwa, hindi ang sarili. At hindi rin ang naisin ng katawan, o ang pansariling katayuan sa buhay.

 

Alam natin na bribing is not good for one’s soul. Contraceptives and abortifacient devices are not good for one’s soul. They lead us to disgrace and sins. They bring scandal and shame. Anyone who chooses or campaigns for all these are not really after our security and safety. They are thinking only of their own personal satisfaction, not truly working for our salvation.

 

Mangyari pa ang lahat ng ating mga salita at halimbawa ay makapagliligtas, at hindi daan ng pagkakasala; makakabuti at hindi nakakasama; makakapagbubuo at hindi nakakasira. At kung gagawin natin pamantayan ang tatlong K: para kadakilaan ng Diyos, para sa kabutihan ng Bataan at para sa kaligtasan ng baw’t isa we will never engage in ridiculing one another. We will never resort to personal attacks and character assasination. Igagalang nating ang bawa’t isa at ang kanyang pamilya. We will not let ourselves get involved with intrigues, lies and malicious gimmickry.

 

Alalahanin din po natin na she or he is not just a politician. She or he is also a person, a human being to be respected. Hindi natin kalaban o katunggali. Sila pa rin ay kababayan at kasambahay. Sila pa rin at Bataeno. Sila sa dakong huli ay ating pa rin katuwang at kakampi upang ang Diyos ay luwalhatiin, upang ang Bataan ay umunlad, at upang ang ating mga kaluluwa ay maligtas.

 

 

+Ruperto Cruz Santos, DD

Bishop of Balanga and CBCP Episcopal Chairman

for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People

m2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)
@ v2013 Diocese of Balanga
@ v2013 Diocese of Balanga