Home

“halina’t sumamba tayo; magsiyuko at lumuhod

sa harap ng Panginoong sa ati’y lumikha” (Salmo 95,6)

 

Mga minamahal naming mga kapatid kay Kristo, isa pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat.

 

Tayong mga Pilipino ay likas na magalang. Tayo po ay may tunay na kababaang-loob. Ang ating pananampalatayang Katoliko ay ang ating kayamanan, ating kalakasan, at ang ating katatagan. Sa ating pagsisimba tayo ay kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos, tayo ay umaasa sa Kanyang kagandahang-loob at tayo ay nagpaparangal sa Kanyang tanging angking kadakilaan.

 

Sa loob ng Santa Misa ang ating pagkilos ay pagtayo, pag-upo at pagluhod. Ang ating pakikiisa ay pakikinig at pagtugon, pag-awit at pananalangin.

 

Ang ating pagluhod ay tanda ng paggalang. Ito ay anyo ng kababaang-loob. Ang pagluhod ay nagsasaad ng ating pagkilala at lubos na pagtanggap sa ating kaharap, sa ating niluhuran.

 

Gaya ng mga naganap sa harap ni Jesus, iyan rin ay ating ginagawa. Mula sa Ebanghelyo ni San Mateo nasasaad tungkol kay Jesus na, “lumapit ang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan Niya” (8,2); “lumuhod [ang isang pinuno ng gma Hudyo] sa harapan Niya at nakiusap” (9,18); “lumapit sa Kanya [ang isang cananea] lumuhod ito at nagmakaawa” (15,25); at panghuli, “lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo…lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan” (20,20).

 

At mula naman sa Ebanghelyo ni San Marko ay ating mababasa “nang [si Jesus] ay paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan Niya at nagtanong” (10,17).

 

Mangyari pa ang pagluhod ay pagkilala, pagsusumamo at sa huli ay pagsuko ng ating sarili sa ating Panginoong Jesus.

 

Noon pa man at bago pa ang mga taon isang libo’t siyampu (1990’s) kasanayan natin ang pagluhod pagkatapos ng awiting Santo, Santo, Santo hanggang sa pagbigkas ng dakilang Amen. At tumatayo lamang sa pasimula ng pagbigkas o pag-awit ng Ama Namin.

 

Datapuwa’t ito po ay nabago sa pasimula ng taon isang libo at siyampu, na kung saan pagkatapos ng bigkasin ng pari ang mga salita, “ipahayag natin ang misteryo ng pananampalataya” ang lahat ay tumatayo na mula sa kanilang pagkaluhod. At ito po ang ating naging kaugalian. Subalit ito po walang pagkilala o pagtanggap mula sa Roma.

 

Upang mabigyang ng higit na pagpapahalaga ang Panalanging Eukaristiko, sa tanda ng pagkakaisa ng pagkilos ng mga mamampalataya (uniformity in posture as common spiritual attitude) at ipadama sa pamamagitan ng ating pagkilos na pagluhod ang ating paggalang, pagkilala at pagsusuko ng ating sarili kay Jesus sa anyo alak at tinapay napagkasunduan ng CBCP Permanent Council na maganap at maibalik ang dati nating nakasayanan. Ito po ay ang pagluhod pagkatapos bigkasin o awitin ang Santo, Santo, Santo at tatayo lamang tayo sa pasimula ng pagbikas o pag-awit ng Ama Namin. Ito rin po naaayon sa General Instruction of the Roman Missal, number 43.

 

Dahil po dito at bilang inyong Obispo ako po ay nanawagan sa inyong lahat na sa simula sa Linggo, ika-isa ng Mayo, kapistahan ni San Jose na Manggagawa, sa Santa Misa sa bahagi ng Panalanging Eukaristiko, kayo po ay luluhod pagkatapos bigkasin o awitin ang Santo, Santo, Santo at tatayo lamang sa pasimula ng pagbigkas o pag-awit ng Ama Namin.

 

Ang ating pagluhod ay tanda ng ating paggalang. Ang pagluhod ay anyo ng ating kababaang-loob. Ang pagluhod natin ay ating pagkilala, lubos na pagtanggap at pagsusuko ng ating sarili sa ating Panginoong Jesus.

 

Gaya ng habilin ni San Pablo sa mga taga Filipos “upang pagluhod na sumamba ang lahat sa Pangalan ni Jesus” (2,10) hindi po ba na nararapat lamang at sadyang kaaya-aya ang ating pagluhod sa harapan ni Jesus sa anyo ng alak at tinapay sa Banal na Eukaristiya?

 

Kalakip ng aking pasasalamat sa inyong pagtanggap at pagsunod ay ang aking pananalangin para sa inyong mga pansariling kahilingan at bendisyon.

 

Lubos na gumagalang,

 

 

 

+Ruperto Cruz Santos, DD

Obispo ng Balanga at CBCP Permanent Council member

24 Abril, 2016

m2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)
@ v2013 Diocese of Balanga

Bp Stude

@ v2013 Diocese of Balanga