@ 2007 Diocese of

Retirement Homes

Bishop Stude

Home

 

Ang ating Panginoong Jesus ay nagwika sa atin ng ganito “the harvest is abundant but the workers are only few. Ask the master of the harvest to send workers to gather his harvest” (Matthew 9,38). Tayo ay inatasan ni Jesus humiling sa Diyos Ama ng mga manggagawa para sa Kanyang ubasan. Tayo ay dapat manalangin sa Diyos Ama ng mga pari para sa Kanyang gawain dito sa lupa. Tunay nga na isang pagpapala para sa atin ang pagtawag, pagpili at pagsusugo ng Diyos Ama ng mga pari sa ating buhay at sa ating bayan. At tunay nga na kailangan natin sila sa ating buhay. Mula sa pagsilang hanggang sa ating huling hantungan, sila ang ating hinahanap at tinatawagan.

Ang mga pari ay nais nating makita at mapakinggan lalung-lalo na kapag tayo ay may pangangailangan o may mabigat na alalahanin sa buhay. Ang mga pari ay itinalaga ni Jesus para sa atin. Ang kanilang lakas at talino ay para sa atin. Ang kanilang panahon at buong pagkatao ay para atin. Sila ay para sa atin upang tayo ay paglingkuran; upang ituro sa atin ang kalooban at kautusan ng Diyos Ama; upang ibalik tayo sa tamang landas patungo sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga pari ay ating nararanasan ang pagmamahal, ang pagpapatawad at pagliligtas ng Diyos sa ating mga buhay.

Hindi ba’t 'di ninyo makakalimutan ang masayang araw ng inyong pag-iisang dibdib? Datapuwat batid pa ba ninyo ang pangalan ng pari na sa inyo ay nagkasal? Palagi ninyong binabalikan ang inyong pagiging magkumpare at magkumare. Inyo pa rin bang inaalala ang pari na naggawad sa inyong anak ng Sakramento ng Binyag? Sa maliligayang araw ng First Communion, o ng graduation o ng pasasalamat o pagpapamisa para sa inyong mga mahal sa buhay, hindi ba’t ang palagi nating hinahanap, tinatawagan at nakakasama ay ang mga pari?

Naroroon si Father kung tayo ay nagpapabendisyon ng bahay, ng sasakyan at ng mga religious articles. Nakikinig si Father sa atin, hindi lamang sa Sakramento ng Kumpisal, bagkus, sa atin ding mga suliranin o kung hinihingan natin sila ng mga pangaral. Naalala po ba ninyo ang mga paglalaan ng panahon ni Father para sa inyo? Natatandaan po ba ninyo ang paglilingkod nila sa inyong parokya, sa inyong paaralan at sa inyong mga tahanan? Sila rin ay nag-alaga sa atin, naglingkod at tumulong.

Ang lahat ay may hangganan. Ang kalusugan ay hindi rin nagtatagal. Ang kalakasan at kasiglahan ng katawan ay lumilipas din. Hindi tayo mananatiling sa dati nating katayuan. Tayo rin ay tatanda. Tayo rin ay magiging mahina. At kailangan din natin ng mag-aalalay sa atin. Maghahanap din tayo na sa atin ay mag-aalaga. Mabuti po kayo sapagkat mayroon kayong mga sariling pamilya, may mga sariling anak o kabiyak sa buhay. Subalit paano naman ang ating mga pari? Sila na tumugon sa paanyaya ng panginoon Jesus na nagwika “Come, follow me”(Matthew 4,19) ay iniwan ang lahat tulad ng pinahayag ni Pedro “we have given up everything to follow you”(Mark 10,28). Subalit paano na sila sa kanilang pagtanda? Sino na sa kanila ay mag-aalaga?

Sa aking unang homily sa inyo noong ika-8 ng Hulyo ay aking binanggit bilang isang pananagutan na “we have to take care of the sowers of the Seed – from formation until they rest from their toil in the field of the Lord.” At mula rito ay nabuo ang ating dakilang pangarap na makapagtayo tayo ng

Residencia Sacerdotal Diocesan Retirement Homes

Ito ay isang maganda at dakilang proyekto para sa ating mga pari. Ito rin ay nagpapahayag ng inyong tuluyang pagpapahalaga at walang maliw na pagmamalasakit sa kanila. Tila baga ating sinasabi sa kanila “kami noon ay inyong pinaglingkuran, amin naman kayo ngayong aalagaan.” Sa ating sama-samang pagtutulungan at pagbibigayan upang maitayo ang ating Residencia Sacerdotal ay nagbibigay sa lahat ng dalawang napakahalagang mensahe. Una, ito tanda ay inyong pagpapasalamat sa mga pari. Inyong kinikilala ang mga pagpapakasakit ng inyong mga pari. Binibigyan ninyo ng pagmamalasakit ang lahat na ginawa at mga binitiwang pangaral ng mga pari. At kayo ay hindi nakakalimot sa kanila. Kayo ay patuloy na tumitingala sa kanila at tumatanaw ng kabutihang–loob sa kanila. Kayo ay lubos na nagpapasalamat sa kanilang ginawa sa inyo. At kayo naman ngayon bilang pasasalamat ang magbibigay ng panahon, yaman at pangangalaga sa kanila.

Ikalawa, ito ay tanda ng inyong pagmamahal sa mga pari. Sa mga nagmamahal, nais natin na ang ating minamahal ay maayos, mabuti at maganda ang kalagayan. Sa mga nagmamahal, nais natin na sila ay mapayapa at masaya sa kanilang katayuan sa buhay. Kaya naman nais natin na sila ay hindi kinakapos, na hindi nahihirapan at hindi na napapabayaan. Kaya naman ang ating pagpapatayo ng Residencia Sacerdotal ay pagpapatunay na sila sa kabila ng lahat ay atin pa rin mahal at patuloy na mamahalin. Dala ng ating pagmamahal sa kanila nais natin na sila ay may matutuluyan sa pagdating ng panahon. Sila ay hindi dapat mag-alala sa kanilang pagtanda. Mayroon na silang mapupuntahan. Mayroon din silang maituturing na sariling tahanan. Mayroon pa ring mga tao na sa kanila ay patuloy na nagmamahal. At kayo iyon, mga mga kapatid ko.

Magtulungan po tayo upang ang ating mga pangarap sa ating mahal na Diyosesis ng Balanga ay magkaroon ng kaganapan. Sama-sama po tayong kumilos upang ang ating Residencia Sacerdotal ay matupad. Mula sa ating nagkakaisang pagdadamayan, makakamit natin ang tagumpay. Hindi tayo bibiguin ng Panginoong Diyos. Hindi Niya tayo iiwan. Sa Kanyang gabay at mula sa inyong kagandahang-loob tayo po ay makapagpapatayo ng Residencia Sacerdotal. Alalahanin po natin ang pangako ni Jesus na Kanyang sinabi “if anyone gives you a drink of water because you belong to Christ and bear his name, truly, I say to you, he will not go without reward”(Mark 9,41).

Ang Residencia Sacerdotal Diocesan Retirement Homes ay magkakaroon ng anim (6) na retirement units, administrative office, clubhouse, chapel, basketball and tennis courts. Ang retirement unit ay single detached at may tatlong kuwarto. Isang unit sa ngayon ay halos matatapos na. At ang house blessing ay nakatakda sa ika-13 ng Disyembre. Ang Administrative office ay magsisilbing reception area at residence ng dalawang madre na siyang mangangasiwa sa ating Residencia Sacerdotal. Ito ngayon ang sisimulang itayo.

Ang Clubhouse ay siyang magsisilbing conference at function halls para sa mga updating at assembly ng mga pari tuwing ikalawang lunes ng bawat buwan. Ang second floor ng nasabing clubhouse ay magiging dormitories ng mga pari na nagnanais mag-overnight pagkatapos ng updating o assembly o ng basketball games. Ang chapel ay ating itatalaga sa ating mahal ng Birhen bilang Our Lady of Guadalupe. Ito ay magiging bukas din para sa pagdiriwang ng sakramento ng kasal subalit higit sa lahat ay para pagdiriwang ng mga okasyong pampari. Ang pagpapatayo at pagpapaayos ay personal na tutustusan ng inyong kasalukuyang Obispo. Gagawa rin tayo ng basketball at tennis courts para sa recreations ng mga pari.

Samakatuwid ang Residencia Sacerdotal ay hindi lamang retirement home. Ito rin lugar para sa spiritual and theological renewals ng ating mga mahal na pari. Magkakaroon sila ng spiritual conferences para sa buong taon. At ang ikatlong Lunes ng gabi bawat buwan para sa kanilang spiritual o theological talks. Ang kanilang second Monday Holy Hour at general assembly ay sa Residencia sacerdotal na nila gaganapin. Ang dati rati nilang Sunday dinner ay kanila na nila ngayong gagawin at ililipat tuwing araw ng Lunes. Mangyari pa ang buong araw ng Lunes mula tanghalian at hapunan bilang day of rest and renewal ay gagawin na sa Residencia Sacerdotal.

Ang Residencia Sacerdotal ay magsisilbi din bilang lugar ng rest and recreation ng ating mga mahal na mga pari. Ang una at ikaapat na Lunes ng bawat buwan ay kanilang ilalaan bilang kanilang Parilympics. Magkakaroon sila ng paligsahan sa basketball at tennis na magaganap tuwing una at ikaapat ng Lunes. Ang ikalawang Lunes ng bawat buwan ay para naman sa paligsahan na indoor, tulad halimbawa ng pagbibilyar, chess o pingpong at darts.

Maganda po ang atin mga balakin para sa ating mga mahal na pari. Subalit hindi namin po ito magagawa kung kami lang po ang kikilos. Kailangan po namin kayo. Kami po ay higit na umaasa sa inyo. At nagtitiwala po kami na hindi po ninyo kami bibiguin. Ako ay higit na naniniwala na para sa ating mga pari nais natin na sila ay may mapupuntahan, matitirhan at maalagaan. At alam ko po na dahil dito at para sa kanila tayong lahat ay handang mag-alay, magbigay at dumamay.

At ngayon pa man ay ipinaaabot ko na ang aking taos pusong pasasalamat at pagtanaw ng loob sa inyong kabutihan at pagtutulungan. At katulad ni Apostol San Pedro ay aking nawiwika, “I thank God every time I remember you…”(Philippians 1,3).

 

Kalakip po nitong aking liham ay ang aking bendisyon at panalangin para sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay,

 

 

 

+Ruperto Cruz Santos

Obispo ng Balanga

CoatofArms

Liham ng Obispo tungkol sa

Residencia Sacerdotal Diocesan Retirement Homes

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)