@ 2007 Diocese of

English Version

BishopStude

Home

Para sa iyo:

Ang ating inipon ay maibabalik sa atin. Ang ating iaalay ay para rin sa atin. Tayo rin ang makikinabang. Paano? Ang ating pagsasakripisiyo ng isang snack mula sa isanglinggo ay tungo sa layunin ng Diyosesis para sa inyo, mga kabataan. Naisin ng Diyosesis na ayusin at pagandahin ang ating Summer Youth Camp sa Barangay Peas. Hindi na pawid at kawayan. Bagkus magiging bricks at steel na. Gagawin na nating concrete at paghihiwalayin na nating ang mga dormitory ng mga lalake at babae. Magkakaroon na rin ng priests’ quarters. Babakuran natin ito at ila-landscape natin ng maganda. Magtatayo tayo ng chapel at tatawagin natin ito na Jesus the Divine Sower Chapel.

Di ba higit nating binibigyan pagpapahalaga ang mga bagay na ating pinaghirapan? Higit nating iniingatan ang lahat na ating pinagsikapan. Higit natin minamahal ang mga bagay na naging bahagi ng ating buhay. Ganito ang ating gagawin sa ating Summer Youth Camp sa Barangay Peas. Ito ang inyong magiging tahanan, inyong lugar na inyong aalagaan at lugar para sa inyong mag-aalaga sa spiritual na paraan. Dahil dito ito ay ating pagyamanin, ayusin at tangkilikin. Aking itatalaga ang mga kabataan ng apat nating Vicariates sa apat na Sabado ng bawat buwan.

Unang Sabado ay para sa Vicariate ng del Pilar

Ikalawang Sabado ay para sa Vicariate ng San Miguel Arkanghel

Ikatlong Sabado ay para sa Vicariate ng Santo Domingo

Ika-apat na Sabado ay para Vicariate ng San Pedro de Verona

Sa mga Sabado na ito tayo ay gagawa at magdarasal. Samasama tayong maglilingkod at mananalangin. Ito ngayon ang ating ora et labora. Gagawa tayo ng programa para sa ating pananalangin at paggawa.

Mga minamahal kong mga kabataan, ang ating isang snack ko sa isanglinggo, isasakripisyo ko para sa iyo ay para na rin sa ating pansariling pagpapakasakit (self-sacrifice), tungo sa ating pansariling kabanalan (self sanctification). Mula rito tayo ay nakapag-alay (offering) at nakapagbibigay (sharing) para sa ating kapwa at para sa ating mahal na Diyosesis ng Balanga. At ang atin naman pagpunta, paggawa at pananalangin doon sa ating Summer Youth Camp ay atin rin paglilingkod (services), pakikiisa sa bawat isa (fellowship) at pagsamba sa Diyos.

Ang mga balakin ng ating Diyosesis ay para sa inyo. Ang ating Diyosesis ay kumikilos para sa inyo. Kasama kayo sa lahat ng mga adhikain ng Diyosesis. Kasali kayo at amin kayong kabalikat dito. Kaya natin at magagawa natin. Magtulungan po tayo.

Tulungan nawa tayo ng ating mahal na patron na si San Jose. At gabayan nawa tayo ng ating butihing Ina, ang mahal na Birheng Maria ng kabanal-banalang Santo Rosaryo, na ating kinikilala bilang Reyna ng Peninsula.

 

Kalakip ng aking panalangin at bendisyon,

 

 

+Ruperto Cruz Santos

Obispo ng Balanga

 

01 Nobyembre 2010

ScreenSnapz

Mga minamahal kong mga kabataan:

 

Kayo ay mahalaga sa amin, sa aming mga pari at mga rehiliyoso. Mahal namin kayo. Ang aming ginagawa ay para sa inyo. Nais naming ang inyong buhay ay maayos, mapayapa at mabunga. Ang aming inaasam-asam ay tulad ng isinulat ni San Lukas tungkol kay Jesus na “lumalaki at lumalakas ang bata; napuspos siya ng karunungan at sumasakanya ang kagandahang-loob ng Diyos”(2,40). Upang ito ay matupad ay mayroon tayong ilulunsad na gawain. Isang gawain na magiging bahagi na ng ating buong buhay. Pangmatagalan at tungo na rin sa pamumuhay. At dahil dito nais namin ang inyong pakikiisa. Magtulungan tayo. Iyan ang dahilan ng liham na ito.

Sa ating buhay ay mayroon tayong mga paborito. Tulad halimbawa ng: paboritong kulay o lugar. Paboritong awit o panoorin. Paboritong damit o pagkain. Kaya ba natin ipagparaya ito para sa isang mabuting dahilan? Kaya mo bang ipagpakasakit ito tungo sa isang magandang layunin?

Kaya natin. At higit nating kakayanin kung ito ay para sa ating mga mahal sa buhay. Makakaya natin dahil sa pagpapahalaga natin sa kanila. Gagawin natin dahil tayo ay nagmamahal. Sabi nga ni Jesus, “wala nang pagmamahal na hihigit pa sa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan”(Juan 15,13). Kaya natin at magagawa natin dahil sa ating pagmamahal sa kanila.

Likas sa atin ang pagiging bukas-palad. Palagi tayong nagmamagandang loob. At tayo rin ay maaalalahanin. Di ba ang palaging tanong sa atin ng ating mga magulang ay “anak, kumain ka na ba?” O kaya naman ay “anak, ano ang nais mong baunin?” Natural sa atin ang maging mapagbigay. Sa mga bisita sila ay ating ipaghahanda. Di bali na tayong magutom huwag na lang sila. At dahil dito kahit huling subo o huling piso ay ating ibibigay sa ating mga mahal sa buhay. Sabi nga ni Jesus, “sino sa inyo ay magbibigay ng bato sa kanyang anak kung tinapay ay hinihingi nito? Sino sa inyo ang magbibigay ng ahas kung isda ay hinihingi nito” (Mateo 7,9).

Nasa pagkatao natin ang magbigay ng mga mabubuti at magagandang bagay. At para tayo makapagbigay, tayo ay handang magtiis at magpakasakit. Upang makatulong, tayo ay magsasakripisyo. Mula rito nais ko kayong anyayahan na isabuhay ang gawaing ito. Hindi isang beses lamang. Hindi para sa iisang buwan. Bagkus magiging bahagi na ng ating buhay. Ano ito?

Isang snack ko sa isang linggo, isasakripisyo ko para sa iyo

Isang snack lang sa loob ng isang linggo:

Tayo ay kumakain ng limang beses sa isang araw. Ang pagkain natin ay nagsisimula sa agahan, tanghalian at hapunan. Mayroon tayong dalawang beses na snacks. Ang snacks na ito ay tinatawag din natin recess o breaktime. Ang oras ay ikasampu ng umaga at ika-apat ng hapon. Kung tutuusin ay sa loob ng isang linggo tayo ay mayroon labing-apat (14) na snacks.

Ngayon isang snack lamang mula sa labing-apat ang hinihingi na ating isakrispiyo. Hindi tayo mag-i-snack ng isang beses sa isang linggo. Hindi tayo bibili ng isang beses na snack mula sa isang linggo. Hindi tayo kakain ng isang beses na snack sa isang linggo. At ang halagang katumbas ng isang snack na ating isinakrispiyo ay ating iipunin at iaalay para sa balakin ng ating Diyosesis. Ang halaga ng isang snack ay ating hinanay at hinati sa ganitong paraan:

Snack na pambahay ay mula 5 piso hanggang 50 piso

Snack na pang-eskwelahan ay mula 51 piso hanggang 100 piso

Snack na pang-mall ay mula 101 hanggang 200 piso

Sakrispiyo ko:

 

Ito na ating ginagawa ay mayroong magandang dahilan. Mayroon itong mabuting patutunguhan. Una, ay para sa ating sarili. Handa tayong magtiis. Handa tayong talikdan ang kaginhawaan ng katawan. Natututo tayong magsabi ng hindi sa layaw at kagustuhan ng ating sarili. Sabi nga ni San Agustin “sacrifice, though performed or offered by man, is something divine; that is why the ancient Latins gave it this name ‘sacrifice,’ of something sacred. Ikalawa, ay para sa iba. Tayo ay makatutulong sa iba. Tayo ay makakapagbigay. Mayroon tayong maiialay mula sa ating sariling pagpapasakit, mula sa ating sariling paghihirap. Ang katumbas na halaga mula sa ating isasakrispiyong snack ay ating ihahandog para sa layunin ng ating Diyosesis ng Balanga. Ang lahat ng perang naipon mula sa pagsasakrispiyo ng isang snack mula sa isanglinggo ay ating ilalagay sa envelope at iaalay sa Santa Misa tuwing ika-apat na Linggo.

Ang ating Diyosesis ay magpapamigay ng envelope sa inyo. Ganito ang nakalagay sa harapan ng envelope:

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)