@ 2007 Diocese of

Home

Bishop Stude

Liham Pastoral sa Pagdiriwang ng Taon ng Pananamplataya

 

“ang kabanalan, pananampalataya at pag-ibig ang hangarin mo” (2 Timoteo 2,22)

 

Purihin ang Diyos para sa pagdiriwang ng Taon ng Pananampalataya na itinakda ng mahal na Papa Benito XVI, simula ikalabing-isa ng Oktubre, 2012 hanggang sa ikadalawampu’t-apat ng Nobyembre, 2013. Sa pagdiriwang na ito, ang ating Diyosesis ng Balanga ay tumutugon sa pamamagitan ng tatlong pagkilos:

 

Pag-alaala sa Pananampalataya na may pasasalamat

Pagdiriwang ng Pananampalataya na may pagsasariwa

at pagbabahagi ng pananampalataya na may pagsasabuhay

 

Pag-alala. Dahil sa pamamaraan ng Diyos Ama, ayon sa pamumuhay ng Panginoong Hesus at sa patnubay ng Espiritu Santo, ang Pananampalatayang Katoliko ay naipunla sa ating lalawigan ng Bataan sa pamamagitan ng matiyagang pagpupunyagi ng mga misyonero ng Orden nina Santo Domingo de Guzman at San Agustin. Ang binhi ng Mabuting Balita ay inihasik, pinalagahan at pinayabong.

Magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa kanyang pagkakaloob sa atin ng masaganang kalikasan, magandang panahon at mabubuting mamamayan. Ang mga kaloob na ito ay naghihintay ng ating pananagutan ayon sa kanyang habilin, “Kayo ang makapangyayari nito”. (Genesis 1,28) Tayo ay mangangalaga ng ating kabundukan, kagubatan, karagatan at ang mga ilog. Panatilihin natin ang kalikasan na malinis at ilayo sa pag-aabuso o pinsala na magmumula sa alok ng salapi o kaisipang modernismo. Ipagtanggol natin ang buhay mula sa pagkalihi nito, sa pagsilang hanggan sa pag-unlad nito sa kinabukasan.

 

Ipamalas natin ang ating Pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga Utos ng Diyos (Exodus 20,1-17) at sa pagtugon sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng mabuting gawa, ayon sa aral ni Santiago, “Kaya kagaya ng katawan patay kung wala ang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mga gawa” (2,26).

 

Parangalan natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-awit ng Sumasampalataya Ako o ang Credo sa bawat Lingguhang Misa ng Taon ng Pananampalataya at pagnilayan ang bawat artikulo nito nang 3 minuto bago magsimula ang Santa Misa.

 

Pagdiriwang. Dahil sa kagandahang-loob ng Panginoong Diyos, ang mahal na Pasyon ng Panginoong Hesukristo at sa lakas mula sa Espiritu Santo, ang ating Pananampalataya ay natanim ng malalim at matatag sa ating lalawigan ng Bataan. Maraming luha na umagos at dugong dumanak, tayo ay nagpakasakit at nasugatan. Ang krus ay tinanggap natin at pinasan nang maluwag sa kalooban. Datapuwa’t hindi tayo sumuko ni bumitaw. At hindi nga naaksaya ang Pananampalatayang ipinunla sa atin. Hindi nasayang ang pagpapagod at pagpapakasakit ng mga nagpunla ng Pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay buhay na buhay sapagkat kinikilala natin ang kagandahang-loob ng Diyos sa atin. Kaya tayo ay nagpupuri sa Ama kaisa ng Birheng Maria, “Dakila nga ang ginawa sa akin ng Makapangyarihan” (Lukas 1,49).

 

Panahon ngayon para tayo ay higit na lumapit sa Panginoong Diyos at magbalik-loob sa Kanya sa pamamagitan ng mga Sakramento, lalung-laluna ang Santa Misa at Kumpisal. Kasama ni Simon Pedro, tumugon tayo sa tawag ng Panginoong Hesus, “Pumalaot kayo at ihulog ninyo ang inyong mga lambat para humuli” (Lukas 5,4) sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsasaliksik sa mga Salita ng Diyos, Katesismo ng Inang Simbahan at pagkilala sa mga Patron ng ating mga Parokya.

 

Mangyari pa, ayon sa mungkahi ng Kaparian ng Diyosesis, ilulunsad ang sama-samang Banal na Paglalakbay sa mga simbahang unang itinatag ng mga Dominicano. Bilang pangkat ng Bikarya, Parokya o Diocesan Catholic Schools, dadalaw tayo sa mga simbahan ng Hermosa, Orani, Samla. Abucay, Balanga, Pilar at Orion. Gagamitin natin ang aklat, “The Pilgrimage of Faith in Bataan: 7 parishes where the missionaries of Saint Dominic de Guzman sowed the seed of the Gospel and spread the Good News”.(tignan sa atin website: balangadiocese.com)

 

Pag-alala din ito sa pagdating ng Orden ni San Agustin (OSA) na nagtatag ng mga simbahan ng Mariveles, Bagac at Morong. Sa ika-13 ng Disyembre, ang mga mongha ng Orden ni San Agustin ay maglalagay ng panulukang bato (groundbreaking) sa Bagac para sa itatayong Monasterio ng Mahal ng Puso ni Jesus at Santuario ni Santa Rita de Cascia.

 

Pagbabahagi. Ang Panginoong Diyos ay patuloy na nagkakaloob ng mga mararaming mabubuting bagay sa atin, ang pagtubos niya sa pamamagitan ng kanyang Anak at ang patnubay ng Espiritu Santo. Ang kanyang pagkalinga ay atin ding nakikita sa mga nararanasan nating kapighatian, kalungkutan at kabiguan sapagkat “pinupungusan naman niya at nililinisan ang bawat namumunga upang higit pang mamunga” (Juan 15,2).

 

Subalit ang mga kaloob ay hindi natin itatago o sarilihin. Nararapat na tumugon tayo sa bilin ng Panginoong Hesukristo, “Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal”. (Markos 16,15) Tumalima din tayo sa Mahal na Ina na nagsabi, “Gawin ninyo ang anumang sasabihin Niya sa inyo”. (Juan 2,5) Ang ating Pananampalataya ay ating ibabahagi at ipapahayag sa pamamagitan ng salita at gawa. Ang hayag at ganap na pagpapatupad nito ay higit natin makikita sa programa ng diyosesis sa pagtatag ng mga Kristiyanong Magkakapitbahay o KrisMa. Sa ganitong paaraan natin maisasabuhay ang adhikain ng mga unang Kristiyano, “Nanatili silang matapat sa aral ng mga apostol, sa pagsasamahan, sa paghahati ng tinapay, at sa pananalangin” (Gawa 2,42).

Kami naman na inyong kaparian ay nagpasiya sa pangdiyosesis na Updating and Renewal sa BTPI Morong na tatangkilikin ang Diocesan Parochial and Financial Stewardship and Solidarity. Ang aming pampersonal na buwanan benepisyo ay maghahayag ng pagkapantay-pantay na bahaginan bilang pagdiriwang ng Taon ng Pananampalataya.

 

 

Mga minamahal naming kapatid at kawan kay Hesukristo, ang ating pag-alaala, pagdiriwang at pagbabahagi ng Pananampalataya ay pagtugon natin sa ikalawang sulat ni San Pedro kay Timoteo, “Ang kabanalan, pananampalataya, at pag-ibig ang hangarin ninyo”. (2Tim 2,22) Ang ating pasasalamat, pagsasariwa at higit sa lahat ang pagsasabuhay ng Pananampalataya ay “pinakikilos ng pag-ibig”. (Galasya 5,6)

Ituturing nating huwaran ang ating mahal na Patron, si San Jose, na nagpamalas ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa paglimot ng kanyang sarili nang linisan ang sariling bayan (Lucas 2,4), tanggapin si Maria bilang esposa (Mt 1,24) at ilikas ang Birheng Maria at ang Sanggol na si Hesus tungo sa Ehipto (Mateo 2,14) upang iligtas sa pag-uusig ng Haring Herodes. Nawa’y lagi natin isama sa ating buhay at bahay ang Banal na Mag-anak.

 

Sa atin pagtugon sa panawagan ng Santo Papa para sa Taon ng Pananampalataya, hilingin natin ang pagsubaybay ng Mahal na Ina na masintahing natin tinatawag Virgen Milagrosa del Rosario del Pueblo de Orani, na walang pasubaling sumang-ayon sa dakilang balak ng Diyos Ama at mahinahong nanatili sa paanan ng krus (Juan 19,25). Nawa’y maging tapat tayo sa ating mga sinumpaan at mantiling katuwang ng Panginoong Hesukristo at mahigpit na kumapit sa kanyang krus. Amen.

 

Isinulat mula sa Katedral ng Balanga, ika-28 ng Setiyembre, 2012, kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, Martyr.

 

 

+RUPERTO C. SANTOS, D.D.

Obispo ng Balanga

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)