@ 2007 Diocese of

TANDIS

Sinodo Main

ANG MISYON SA MGA DUKHA
item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)