@ 2007 Diocese of
angkah4

Click Here For Lyrics

Click Here to Watch the Video

"Tandis" VideoCasts/BalangaRocks tab

Click Here to PLAY Song

MGA KATURUAN NG UNANG SINODO

UNANG Tandis: Ang Buhay-Panalangin

IKALAWANG Tandis: Ang Panibagong Pagpapahalaga sa Eukaristiya

IKATLONG Tandis: Ang Pagpapanumbalik ng Pagpapahalaga sa mga Sakramento ng Pagpapagaling

IKAAPAT na Tandis: Ang Pag-antig sa Diwa ng Kristiyanong Pagpapakasakit

IKALIMANG Tandis: Ang Bayanihan at Kabayanihan

IKAANIM na Tandis: Ang Misyon sa mga Dukha

IKAPITONG Tandis: Ang Misyon Para sa Kabataan

IKAWALONG Tandis: Ang Pinagpanibagong Katekesis

item11
item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)