PAHATID SA BAYAN NG DIYOS SA BATAAN

Pagwawakas ng Unang Sinodo ng Diyosesis ng Balanga

Marso 17, 2006

 

Mula sa pinakamatandang simbahan sa buong Bataan, ang Simbahan ng Santo Domingo sa Abucay, kami, ang siyamnapu at dalawang kaanib ng Unang Sinodo ng Balanga, ay nagpupugay sa Panginoong Diyos at nagpapasalamat sa biyaya ng sinodo upang ipagdiwang ang ikatatlupu at isang taon ng ating diyosesis.

 

Ang matandang simbahang bato ng Abucay  ay piping saksi sa kabanalan ni Beata Melchora, tubong Abucay na kilala sa paglilingkod sa simbahan, pagpapakasakit at buhay panalangin. Yumao ai Beata Melchora noong taong isang libo walong daan at walumpu. Ang sinodo ay ginanap sa ilalim na mabunying anino ni Tomas Pinpin, bayaning taga Abucay na unang tagalimbag sa Pilipinas. Ang alaala ng dalawang daang Katoliko na sinalakay  ng Protestanteng Holandes at buong tapang na namatay para sa pananampalataya ay tunay na nakapagbigay alab sa aming lahat.

 

Ang Abucay ay apaw sa kasaysayan ng kabanalan at kabayanihan, pangarap na nais liwanagin ng sinodo.

 

Ang panawagang hamon na “Bataan: Bayani at Banal” ay naisapuso na ng nakararaming Katoliko sa Bataan. Nakapaloob sa hamong  ito ang tungkulin ng bawat Katoliko na maging banal na anak ng Diyos at bayaning mamamayan para sa bayang Pilipino.

 

Ang pagiging bayani at banal ay nakapaloob sa layuning pangarap ng Diyosesis ng Balanga na HERO. Ang HERO ay bayani sa Ingles. Ang apat na titik ng salita ay siyang unang titik ng apat na paraan patungo naman sa kabanalan.

 

H ay para sa holiness through prayer and charity; E ay para sa evangelization by all, for all and in all; R ay para sa relationship of love at O ay para sa openness to receive and to give. Samakatuwid, sa iisang salitang HERO ay napag-isa natin ang layuning pangarap na maging bayani at banal.

 

Sa H ay ating ipinahahayag na ang kabanalan ay biyaya ng Panginoon na kailangan nating tanggapin. Wika ng Papa Benedicto XVI “ Ang buong kasaysayan ng Simbahan ay kasaysayan ng kabanalan na bumubukal sa pag-ibig na bumubukal naman sa Diyos”.   Ang tanda ng ating pagtanggap sa biyaya ng kabanalan ay ang pagsisikap na manalangin tulad ni Jesus at magmahal tulad din ni Jesus. Ang buod ng

kabanalan ay buhay ng pag-ibig. Ang buod ng pag-ibig ay buhay ng paglilingkod. Ang buod ng kabanalan ay buhay ng paglilingkod nang may pagmamahal tulad ni Jesus. Ang buhay ng panalangin na walang kakambal na paglilingkod sa kapwa ay walang laman. Sa kabilang dako naman, ang buhay paglilingkod na walang kakambal na buhay panalangin ay walang ugat, hindi magtatagal at matutuyo.

 

Ang pag-ibig na ating isinasabuhay para sa kapakanan ng mga kapatid na kapuspalad ang siya lamang tanging daan patungo sa Diyos. Kapag tayo ay tunay na nagmamahal, ang pag-ibig ay nagbabagong anyo mula sa pagiging batas tungo sa pagiging pananagutan. “Ang tunay na pag-ibig ay naglilingkod sa mga nangangailangan” (Deus Caritas Est, 20). Ang tawag na maglingkod ang landas sa kabanalan.

 

Ang kawang-gawa ay siyang ating tugon sa mahigpit na pangangailangan ng ating kapwa. Ang kawang-gawa ay hindi dapat sakyan ng kahit anumang ideolohiya. Ang kawang-gawa ay hindi dapat gamitin upang akitin ang kapwa sa Simbahang Katolika. Ito ang kawang-gawa na maghahatid sa atin sa kabanalan.Ang tandis ng panalangin na tinalakay sa unang araw ng sinodo at ang tandis ng Eukaristiya ay maghatid nawa sa atin sa kabanalan kasama ng tandis ng pagpapanariwa sa sakramento ng pagpapagaling.

 

Sa E ay pinaninindigan natin na walang bayani at banal kung walang pagpapahayag ng Mabuting Balita. Ang atas na ipangaral at isabuhay ang Mabuting Balita ay tinanggap natin noong tayo ay binyagan. Ang bawat Kristiyano ay katekista. Ang bawat Kristiyano ay alingawngaw ng tinig ng Mabuting Balita. Ang Mabuting Balita ay para sa lahat. Walang kinikilingan at walang iniiwasan. Ito ang nais ipahiwatig ng salitang Katoliko—pangkalahatan. Higit sa lahat, ang Mabuting Balita ay dapat ilapat sa lahat ng mukha ng buhay ng tao—pananalapi at pamamahala, kalinangan at kalikasan, kasaysayan at kinabukasan. Walang mukha ng buhay tao na hahayaan nating maging  dayuhan sa Mabuting Balita.

 

Pag-asa ang ating unang handog sa bayang naghahanap nito. Hatid natin sa mundo ay balintataw ng pag-asa, sinag ng bukang liwayway sa kabila ng dilim sapagkat si Jesukristo ang ating ipinahahayag, Siya ang ating kinakatawan, at sa Kanya tayo magsusulit. Ang Mabuting Balita ay marapat na ipahayag ng bawat Kristiyano sa lahat ng mukha ng buhay ng tao. Hindi natin itinataguyod ang teokrasya, isang politikang pinatatakbo ng udyok ng relihiyon. Sa kabilang dako rin naman, hindi natin maaaring pabayaang ang politika ay walang kinikilalang moralidad. Sa tandis ng katekesis at ang tandis ng pagpapahalaga sa kabataan, dalangin namin ay matulungan ang bayan na isabuhay ang layunin ng ebanghelisasyon.

 

Sa R ay ipinahihiwatig natin na ang Simbahan ay bayan ng Diyos. Ang batas ng ugnayan ng bayang hinirang ng Diyos ay pag-ibig o “communio”. Walang puwang para sa pataasan o pagtutunggali para sa kapangyarihan. Ang pinakadakila ay dapat na lingkod ng lahat. Ang Simbahan ay hindi isang samahan para sa pananalapi o politika. Ang batayan ng lahat ng ating ugnayan ay pag-big sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi mahalaga sa atin ang katayuan, mataas man o mababa. Bagamat iba’t iba tayo ng gawain, tayong lahat ay pantay pantay na anak ng Diyos na dapat magmahalan.

 

Ang Bayan ng Diyos ay ang bayang kumikilala sa Diyos bilang kanyang Panginoon at kinikilala naman ng Diyos bilang sa Kanya. Tayo ay iisa, banal, pangkalahatan at apostolika. Bagamat sa Bayan ng Diyos ay mayroong pari, relihiyoso at layko, iisa ang Bayan ng Diyos, nagpapahayag ng iisang pananampalataya at namumuhay sa iisang batas ng pag-ibig . Tayo ay iisa nang dahil sa pag-ibig. Ang pinakadakila ay hindi iyong tinitingala kundi iyong yumuyuko upang magpakababa at maglingkod.

 

Wika ng Papa Benedicto XVI, “Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusupil sa pagkakaiba-iba; sa halip ay nagbubuklod sa pagkakaiba-ibang ito patungo sa higit na dakilang pagkakaisa. Ang pagkakaisang ito ay hindi iniuutos galing sa itaas kundi siyang nagbibigay anyo sa kalooban ng bawat nilalang”.

 

Taliwas sa pagkakaisa ng Simbahan ang malabis na pagbibigay pansin sa pagkakaiba ng layko, pari at relihiyoso. Taliwas sa pagkakaisa ng Simbahan ang pamumuhay para sa sarili lamang. Taliwas sa pagkakaisa ng Simbahan ay pagtangging magtulungan at magbayanihan. Taliwas tayo sa kalikasan ng Simbahan kung hindi tayo nagmamahalan.

 

“Ang pagkakaisa sa pag-ibig ang ating pangarap. Ang pagkakaisa lubhang kailangan upang ang liwanag ni Kristo ay lumaganap nang ganap sa buong sangkatauhan,” wika ng Papa Benedicto XVI.Ang tandis ng Kristiyanong pagpapakasakit na naghahatid sa atin sa tandis ng pagpapahalaga sa mga dukha ay gagabay sa atin sa layuning ito.

 

Ang O ay ating panawagan na manatiling bukas ang puso, isip at palad. Ang pagiging bukas puso ay tanda ng kagandahang loob. Ang pagiging bukas isip ay susi sa tunay na katalinuhan. Ang pagiging bukas palad ay sagisag ng pagbibigay na walang hinihintay na kapalit maliban na lamang sa katiyakang ang ginagawa ay kalooban ng Diyos. Pangunahin ang atas na maging bukas upang tumanggap, sapagkat ang simula ng buhay kaluluwa ay pangtanggap sa Diyos. Diyos ang pinagsisimulan ng lahat. Anumang mabuting ating gawin ay tugon lamang sa dakilang pag-ibig na mula sa Diyos. Wala tayong maihahandog na hindi galing sa Diyos maliban sa kasalanan. Ang lahat ay bunga ng awa ng Diyos.

 

Dukha ang ating lalawigan sa mga kayamanang materyal. Sa kabila ng lahat ay mayroong naman tayong kakayanang bigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kabataan. Mayaman tayo sa mga bagay-bagay ukol sa kalooban.Ang tandis ng bayanihan at kabayanihan ang katulong na tandis para sa pangarap na ito.

 

 Ito ang ating layuning pangarap. Bataan, peninsula ng mga bayani at banal ayon sa kalooban ng Ama at ayon sa mayamang kasaysayan ng ating lalawigan. Ang ating hamon at pangarap… HERO!

 

Sa mga darating na buwan, taon at dantaon, ang pamana ng Unang Sinodo ng Balanga ay ang bagong sigla sa buhay pananampalataya.

 

Mabuhay ang Bataan!

 

Mula sa Simbahan ng Santo Domingo, ikalabimpito ng Marso, dalawang libo at anim, unang taon ni Benedicto XVI bilang Santo Papa,  ikatatlumpu at isang taon ng Diyosesis ng Balanga, unang taon ng pagkakatalaga sa Katedral ng San Jose at ikalawang taon ng Kagalang galang na Socrates B. Villegas bilang Obispo ng Balanga.

Sinodo Main

 @ 2007 Diocese of
item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)